Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenie hormonu anty-mullerowskiego u młodych kobiet po chemioterapii i radioterapii pól podprzeponowych z powodu choroby nowotworowej

Autor:
Maryna Krawczuk-Rybak, Elżbieta Leszczyńska, Jolanta Wysocka, Beata Żelazowska-Rutkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
2
Strona początkowa:
99
Strona końcowa:
103
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
hormon anty-mullerowski, jajniki, chemioterapia, radioterapia, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Złożone leczenie przeciwnowotworowe powoduje wiele odległych skutków ubocznych, w tym zaburzenia czynności gonad, prowadząc u kobiet do zmniejszonej płodności lub przedwczesnej menopauzy. Celem pracy była ocena funkcji jajników, zwłaszcza stężenia hormonu anty-mullerowskiego (AMH) jako wskaźnika rezerwy jajnikowej u dziewcząt po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 33 dziewcząt w wieku 19,1±4,7 roku leczonych chemioterapią w wieku 12,0±5,6 roku z powodu: ziarnicy złośliwej (Hodgkin lymphoma – HL) (n=16), guza Wilmsa (n=7), mięsaka tkanek miękkich (MTM) (n=4), zwojaka zarodkowego (n=2), guza germinalnego (n=3), histiocytozy (n=1). Radioterapię pól podprzeponowych stosowano u 16 badanych, w tym u 10 osób z HL. Oznaczenia FSH, LH, estradiolu i hormonu anty-mullerowskiego dokonano między 3 a 5 dniem cyklu miesięcznego. Grupę kontrolną stanowiło 10 zdrowych dziewcząt w tym samym wieku. Wyniki: ?rednie wartości FSH, LH, estradiolu i AMH w całej grupie badanej nie różniły się znamiennie w porównaniu do grupy kontrolnej. Zaobserwowano znamiennie wyższe stężenia FSH u dziewcząt po leczeniu HL, skojarzonym z chemio- i radioterapią, w porównaniu do grupy kontrolnej (8,53±3,25 vs. 5,8±2,03 mIU/ml; p=0,045). Stężenie AMH było znamiennie niższe w grupie pacjentek po radioterapii pól brzusznych w porównaniu do grupy kontrolnej (17,19±14,84 vs. 29,40±13,2 pmol/l; p=0,037). Analiza kliniczna poszczególnych przypadków wykazała podwyższone stężenia FSH >2 SD u 8 badanych, w tym u 5 pacjentek po leczeniu HL, które poza radioterapią jednocześnie otrzymały wyższą sumaryczną dawkę prokarbazyny, nitrogranulogenu i winblastyny, u 2 pacjentek po leczeniu MTM z radioterapią pól podprzeponowych oraz u 1 pacjentki po radioterapii z powodu guza Wilmsa. Natomiast obniżone stężenia AMH zaobserwowano u 8 pacjentek (4 po radioterapii pól podprzeponowych w przebiegu HL), 2 po leczeniu guza Wilmsa i 2 po leczeniu MTM). Wnioski: Złożone leczenie przeciwnowotworowe, a zwłaszcza radioterapia w okresie przed- i pokwitaniowym, prowadzi do upośledzenia funkcji gonady żeńskiej. Obniżone stężenia AMH sugerują, iż mimo młodego wieku badanych zmniejsza się rezerwa jajnikowa. Wiedza na temat przyczyn i pierwszych objawów uszkodzenia czynności gonady żeńskiej powinna być znana zespołowi lekarzy opiekującym się pacjentkami po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.