Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skojarzone leczenie terbinafiną i amorolfiną grzybicy paznokci stóp - otwarte badanie prospektywne

Autor:
Jacek Szepietowski, Adam Reich
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
67
Strona końcowa:
71
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
paznokcie, grzybica paznokci stóp, terbinafina, amorolfina, terapia kombinowana
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybica paznokci jest najczęstszą infekcją grzybiczą skóry i jej przydatków. Obecnie dostępnych jest wiele preparatów przeciwgrzybi-czych, jednak nadal u części pacjentów zastosowane leczenie okazuje się nie w pełni skuteczne. Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności i tolerancji skojarzonego leczenia doustnego terbinafiną z miejscową aplikacją amorolfiny w grzybicy paznokci stóp. Materiał i metody: Do analizy włączono 1596 chorych z grzybicą paznokci stóp potwierdzoną badaniem mikologicznym. Badanie zostało przeprowadzone na terenie całej Polski w okresie od maja 2006 do kwietnia 2007 r. Wszystkie osoby uczestniczące w badaniu otrzymały leczenie skojarzone grzybicy paznokci stóp: doustnie terbinafinę w dawce 250 mg na dobę oraz miejscowo 5% lakier z amorolfiną przez 3 mies., a następnie kontynuowały terapię miejscową 5% amorolfiną w lakierze przez kolejne 3 mies. Oceniono klinicznie zarówno skuteczność leczenia, jak i jego tolerancję. Wyniki: Badanie ukończyło 97,2% chorych. Na podstawie szczegółowej analizy 50 pacjentów wykazano, że w trakcie terapii skojarzonej zmniejszeniu uległ obszar zajętej procesem grzybiczym płytki paznokciowej ze średnio 57,4±25,3% przed leczeniem do średnio 36,5±22,1% po 6 mies. terapii (p<0,001). Po 6 mies. leczenia niewielką poprawę (10-25% redukcji zajętej powierzchni płytki paznokciowej) w porównaniu z pomiarem przed włączeniem do badania odnotowano u 16%, średnią (25-50% redukcji) - u 36%, dużą (50-75%) - u 28% oraz bardzo dużą (>75%) - u 4% badanych. U 16% chorych nie stwierdzono istotnych zmian (zmiana ±10%) w porównaniu z oceną wyjściową. Leczenie było dobrze tolerowane, jedynie u 2,9% obserwowano działania niepożądane związane z terapią, z reguły o niewielkim lub średnim nasileniu. Wnioski: Skojarzone leczenie doustne terbinafiną i miejscowe 5% amorolfiną w lakierze grzybicy paznokci cechuje się wysoką skutecznością i dobrym profilem bezpieczeństwa. Terapia kombinowana stanowi wartościową formę leczenia grzybicy paznokci, w szczególności u tych pacjentów, u których można się spodziewać gorszej odpowiedzi na monoterapię doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi.