Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cechy osobowości i zmienne demograficzne wpływające na jakość życia chorych na twardzinę układową

Autor:
Jarosław Bogaczewicz, Anna Kuryłek, Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Cecylia Arkuszewska, Anna Erkiert, Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Anna Zalewska-Janowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
72
Strona końcowa:
77
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
twardzina układowa, jakość życia, cechy osobowości, zmienne demograficzne
Czytaj

Wprowadzenie: Twardzina układowa (systemic sclerosis - SSc) jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych, prowadzącą do znacznego obniżenia funkcjonowania somatycznego i pogorszenia jakości życia chorych. Cel pracy: Znalezienie odpowiedzi na pytanie, które spośród cech osobowości i zmiennych demograficznych istotnie wpływają na poczucie jakości życia chorych na twardzinę układową. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 24 chorych na SSc (23 kobiety i 1 mężczyzna), którzy wypełnili Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia Schalocka (zawierający ocenę wskaźnika: Globalnego, Zadowolenia, Umiejętności/Produktywności, Możliwości działania/Niezależności, Przynależności do społeczności/Integracji ze społecznością), Inwentarz Osobowości NEO-FFI (zawierający ocenę podskal: Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość, Ugodowość, Sumienność) oraz arkusz danych osobowych. Wykorzystanie metody analizy regresji wielorakiej umożliwiło predykcję poziomu jakości życia na podstawie zmiennych psychologicznych i demograficznych, zaś analiza korelacji - zależność między zmiennymi. Wyniki: Wykazano istotną statystycznie ujemną korelację między Neurotycznością a Wskaźnikiem Globalnym Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia (r=-0,52; p=0,03). Najważniejszymi predyktorami wśród zmiennych demograficznych wyjaśniających wynik w podskali Umiejętność/Produktywność Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia były: wykształcenie (Beta=0,55; p=0,04) i aktywność zawodowa (Beta=-0,6; p=0,007). Zmiennymi psychologicznymi są istotnie objaśniającymi takie wskaźniki, jak Zadowolenie, Umiejętność/Produktywność, Możliwość działania/Niezależność okazały się odpowiednio: Neurotyczność (Beta=-0,68; p=0,01), Ekstrawersja (Beta=-0,58; p=0,04) i Sumienność (Beta=-0,58; p=0,03). Wnioski: Otrzymane wyniki uzasadniają celowość obejmowania chorych na SSc oddziaływaniami psychologicznymi, zmierzającymi do kształtowania wybranych cech osobowości, które mogłyby rozbudzać motywację do działania, radzenie sobie z negatywnymi emocjami i okazać się pomocne w przystosowywaniu pacjenta do sytuacji choroby, a tym samym w podnoszeniu poczucia jakości jego życia.