Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niedobór witaminy D u chorych na toczeń rumieniowaty układowy

Autor:
Jarosław Bogaczewicz, Anna Sysa-Jędrzejowska, Cecylia Arkuszewska, Tomasz Hawro, Elżbieta Karczmarewicz, Roman S. Lorenc, Paweł Płudowski, Jakub Ząbek, Anna Woźniacka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
129
Strona końcowa:
134
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
toczeń rumieniowaty układowy, witamina D, cholekalcyferol, kalcydiol, kalcytriol
Czytaj

Wprowadzenie: Toczeń rumieniowaty układowy (systemic lupus erythematosus - SLE) jest przewlekłą chorobą o podłożu autoimmunizacyjnym, przebiegającą z zajęciem skóry i narządów wewnętrznych. Ponieważ proces chorobowy może być sprowokowany i/lub zaostrzany promieniowaniem ultrafioletowym, pacjentom zaleca się unikanie ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe (UV) i stosowanie miejscowej fotoprotekcji. Cel pracy: Ocena stężenia 25(OH) witaminy D3 w surowicy krwi chorych na SLE i analiza zależności między jej stężeniem a wybranymi parametrami kon-stytucjonalno-demograficznymi, habitualnymi i rodzajem stosowanej farmakoterapii. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 32 chorych na toczeń rumieniowaty układowy (29 kobiet i 3 mężczyzn), którzy po wypełnieniu kwestionariusza pytań dotyczących danych demograficznych oraz stosowanych metod fotoprotekcji, poddawani byli badaniu klinicznemu oraz rutynowym badaniom laboratoryjnym. Aktywność choroby oceniano za pomocą skali SLAM. Stężenie 25(OH) witaminy D3 w surowicach badano zautomatyzowaną metodą elektro-chemiluminescencji. Wykorzystanie metody analizy regresji wielorakiej umożliwiło zbadanie związku między stężeniem 25(OH) witaminy D3 a ocenianymi parametrami klinicznymi choroby, danymi demograficznymi i metodą leczenia. Wyniki: U wszystkich chorych na SLE stężenie 25(OH) witaminy D3 (9,62±5,77 ng/ml) było niższe względem dolnej granicy zalecanego poziom (<30 ng/ml). W zakresie wartości deficytowych (<10 ng/ml) mieściło się 18 pacjentów (56,25%), w niedoborze (10-20 ng/ml) - 12 (37,5%), a w hipowitaminozie (20-30 ng/ml) - 2 (6,25%). Wykazano, że stosowanie kremów z filtrem UV było predyktorem stężenia 25(OH) witaminy D3 (Beta=-0,46; p=0,001). Nie stwierdzono istotnego wpływu, takich zmiennych jak: wiek, płeć, masa ciała, wzrost, BMI, fototyp skóry, czas trwania choroby oraz rodzaj terapii na stężenie 25(OH) witaminy D3. Nie wykazano również korelacji między stężeniem 25(OH) witaminy D3 a aktywnością procesu chorobowego. Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie niedoboru witaminy D u chorych na SLE, wskazują na związek między niedoborem witaminy D a stosowaniem kremów z filtrem UV oraz uzasadniają celowość obejmowania chorych na SLE postępowaniem zapobiegającym ryzyku rozwinięcia się metabolicznych następstw niedoboru witaminy D.