Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niskorosłość sportowców w świetle badań antropometrycznych

Autor:
Anna Demuth, Urszula Czerniak, Magdalena Krzykała
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
171
Strona końcowa:
176
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
niskorosłość, wskaźniki ilorazowe, budowa ciała sportowców
Czytaj

Wprowadzenie: Na przełomie 2005/2006 r. pracownicy Katedry Antropologii i Biometrii nawiązali współpracę z Akademickim Centrum Szkolenia Sportowego oraz Wielkopolskim Związkiem Sportowym. Stworzone w ten sposób możliwości spowodowały podjęcie cyklu badań prowadzonych wśród młodych zawodników uprawiających różne dyscypliny sportu, a tym samym umożliwiły ocenę zróżnicowania morfologicznego tych zawodników na podstawie zespołu cech somatycznych. Cel pracy: Celem opracowania, które stanowi część wdrożonych w środowisku sportowym badań, podejmujących problemy morfologicznych i motorycznych uwarunkowań rozwoju, było określenie budowy somatycznej niskorosłych zawodników. Materiał i metody: Materiał badawczy stanowią wyniki pomiarów 254 chłopców w wieku 15-17 lat, będących na etapie ukierunkowanym procesu szkolenia sportowego – członków Kadr Juniorów Województwa Wielkopolskiego. Zgromadzony obszerny zestaw charakterystyk somatycznych posłużył do oszacowania wskaźników somatycznych określających wielkość i proporcje ciała, a także pozwolił na określenie typów budowy ciała z zastosowaniem metody Sheldona w modyfikacji Heath i Carter. Całość zgromadzonego materiału opracowano statystycznie według zasad podanych przez Guilforda, wykorzystując pakiet Statistica for Windows 2000. Wyniki: Spośród 254 badanych sportowców – 12% stanowiły osoby o niskiej wysokości ciała. Charakteryzują się one zbliżonymi proporcjami budowy ciała. Ponadto zawodnicy ci uzyskali zbliżone wielkości analizowanych wskaźników ilorazowych oraz zajmowali podobne pozycje na somatokarcie – takie jak odnotowano u sportowców, których wysokość ciała zlokalizowana jest powyżej 10 centyla. Wnioski: Mniejsza wysokość ciała, zbliżony typ budowy charakterystyczny dla uprawianej dyscypliny sportu oraz bardzo dobre wyniki sportowe, mogą świadczyć o tym, że w przypadku analizowanego materiału jednostki o uzdolnieniach motorycznych ujawniły się w sposób naturalny.