Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci przedszkolnych w aspekcie niskorosłości

Autor:
Magdalena Krzykała, Urszula Czerniak, Anna Demuth
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
135
Strona końcowa:
140
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
niskorosłość, rozwój fizyczny, rozwój motoryczny, dzieci przedszkolne
Czytaj

Wprowadzenie: Badania cech somatycznych oraz zdolności motorycznych zalecane są w wielu środowiskach, m.in. wśród osobników znajdujących się w progresywnej fazie ontogenezy. Cel pracy: 1. Określenie morfologicznego zróżnicowania dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z podziałem na dzieci niskorosłe oraz o prawidłowej wysokości ciała, wywodzące się ze środowiska poznańskiego; 2. Ocena rozwoju somatycznego badanych w odniesieniu do sprawności fizycznej. Materiał i metody: Zbadano 165 dzieci (93 dziewczęta oraz 72 chłopców) w wieku od 3 do 6 lat. Za niskorosłe uznano te, których wysokość ciała mieściła się poniżej 10 centyla. Wykonano pomiary podstawowych charakterystyk morfologicznych, tj. wysokości i masy ciała, charakterystyki fizyczne określono natomiast przy wykorzystaniu testu Sekity (7). Omówienie: Bez względu na płeć stwierdzono statystycznie istotne różnice we wszystkich analizowanych parametrach morfologicznych. Wysokość ciała ma wpływ na wyniki prób motorycznych. Bez względu na płeć dzieci o prawidłowej wysokości ciała w stosunku do wieku, przejawiają wyższy poziom sprawności fizycznej aniżeli dzieci niskorosłe. Dziewczynki niskorosłe charakteryzowały się niższą sprawnością fizyczną w przypadku wszystkich podjętych prób; w przypadku chłopców niskorosłych zaobserwowano ich statystycznie istotną przewagę w przypadku próby szybkościowej. Poza tym jednym wyjątkiem, różnice punktowe uzyskane w poszczególnych próbach sprawnościowych w analizowanych grupach dzieci nie mają jednak znamion istotności statystycznej. W rozwoju analizowanych zdolności, podlegających ontogenetycznym zmianom, zaobserwowano wyraźne różnice w grupie chłopców 3-4-letnich w stosunku do 5-6-letnich. U dziewcząt tak wyraźne zróżnicowanie wystąpiło w przypadku próby szybkościowej.