Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Poczucie odrębności w relacji dziecko–matka u osób otyłych w wieku dorastania

Autor:
Joanna Radoszewska, Andrzej Wiśniewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
3
Strona początkowa:
165
Strona końcowa:
169
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
poczucie tożsamości, poczucie odrębności, otyli dziewczęta i chłopcy, adolescencja
Czytaj

Wprowadzenie: Wskazuje się na istnienie specyficznych właściwości relacji rodzice – dziecko otyłe. Poczucie psychicznej odrębności to doświadczanie własnych granic, różnicowanie „ja” a „nie-ja”. Poczucie odrębności jest elementem poczucia tożsamości i psychicznej reprezentacji rodzica. Poczucie tożsamości stanowią treści psychicznego i somatycznego doświadczania siebie przez człowieka, to wiedza o sobie samym, sposób doświadczania siebie. Reprezentacja matki/ojca u dziecka jest rozumiana jako sposób doświadczania, przeżywania jej/jego osoby. Cel pracy: Ustalenie właściwości poczucia odrębności osób otyłych, doświadczających okresu dorastania, w którym realizują kluczowe dla psychicznego rozwoju zadania: określenie poczucia własnej tożsamości i zakończenie procesu separacji-indywidualizacji. Materiał i metody: Zbadano 21 osób otyłych (12 dziewcząt i 9 chłopców) i 23 osoby (15 dziewcząt i 8 chłopców) o prawidłowej masie ciała. ?rednia wieku badanych wynosiła u osób otyłych 14,53 roku, a u osób o prawidłowej masie ciała 15,31 roku. Wszystkim badanym zadano 8 pytań dotyczących poczucia tożsamości. Otrzymane dane analizowano w odniesieniu do poczucia odrębności. Wyniki: W badaniu ujawniono wpływ masy ciała na doświadczanie poczucia odrębności. Osoby otyłe częściej pozostają w relacji zależności z rodzicami, co przejawia się w trudnościach w doświadczaniu własnej odrębności i w ustaleniu granic w relacji z matką i ojcem. Wnioski: 1. Otyłość wydaje się pełnić fundamentalną rolę w relacji osoba otyła–rodzice, umożliwia osobie doświadczanie odrębności własnej i rodzica. 2. Warunkiem koniecznym dla efektywnej utraty nadmiernej masy ciała, jest podjęcie przez adolescenta samodzielnej decyzji dotyczącej zmiany trybu życia i odżywiania, która jest wyrazem autonomii w jego psychicznym funkcjonowaniu, co w przypadku osoby zależnej od innych może okazać się niemożliwe.