Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół metaboliczny u osób niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego według skali SCORE a czynnościowa i strukturalna przebudowa tętnic

Autor:
Joanna Wierzbicka-Chmiel, Katarzyna Mizia-Stec, Artur Chmiel, Zbigniew Gąsior
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
197
Strona końcowa:
201
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół metaboliczny, skala SCORE, wazodylatacja indukowana przepływem, grubość kompleksu intima-media
Czytaj

Wprowadzenie: Przeciwnicy pojęcia „zespół metaboliczny" (metabolic syndrome - MS) uważają, że jego obecność nie zwiększa ryzyka sercowo-naczyniowego bardziej, niż wynikałoby to z prostego zsumowanego działania poszczególnych składników. Cel pracy: Celem pracy było określenie, czy występowanie MS u osób o niskim ryzyku zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych według skali SCORE wpływa na grubość kompleksu błona wewnętrzna-środkowa tętnicy szyjnej (intima media thickness - IMT) oraz wazodylatację tętnicy ramiennej indukowaną przepływem (flow mediated dilatation - FMD) i podaniem nitrogliceryny (nitroglycerin mediated dilatation - NMD). Materiał i metodyka: 26 osób z grupy 120 ochotników bez uchwytnej choroby sercowo-naczyniowej spełniło kryteria rozpoznania MS według IDF i charakteryzowało się niskim (<5%) ryzykiem sercowo-naczyniowym ocenionym za pomocą skali SCORE. Grupę kontrolną stanowiło losowo wybrane 26 osób o podobnym ryzyku SCORE bez MS. U wszystkich osób dokonano pomiaru IMT, FMD, NMD. Wyniki: Grupa badana i kontrolna nie różniły się pod względem: wieku (40±5,0 vs. 39,3±5,9; p=0,60), płci, palenia papierosów, stężenia TCh (total cholesterol), cholesterolu LDL (low density lipoprotein - LDL), aktualnego ryzyka sercowo-naczyniowego według skali SCORE (1,8±1,2 vs. 1,7±1,1%) i ryzyka ekstrapolowanego na 60 r.ż. (10,4±6,4 vs. 8,5±5,8%; p=0,28). Osoby z MS w stosunku do grupy kontrolnej miały istotnie większą wartość IMT (0,60±0,06 vs. 0,53±0,09 mm; p=0,004), istotnie upośledzone FMD (13,5±7,0 vs. 17,1 ±5,9%; p=0,049), podobną średnicę tętnicy ramiennej (3,9±0,7 vs. 3,8±0,5 mm, p=0,60) i podobne wartości NMD (22,6±7,7 vs. 25,2±7,9%; p=0,24). Wnioski: Obecność MS w populacji niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego wiąże się z niekorzystną przebudową strukturalną i czynnościową naczyń. Ocena ultrasonograficzna wczesnych zmian miażdżycowych w tej grupie może stanowić uzupełnienie oceny ryzyka według skali SCORE.