Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępowanie interwencyjne u dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca i podwyższonym ciśnieniem płucnym - doświadczenia jednoośrodkowe

Autor:
Tomasz Moszura, Anna Mazurek-Kula, Paweł Dryżek, Jacek Moll, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
202
Strona końcowa:
206
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół niedorozwoju lewego serca, stent, interwencja, amplatzer
Czytaj

Wprowadzenie: Autorzy przedstawili możliwości zastosowania technik leczenia interwencyjnego u pacjentów z zespołem niedorozwoju lewego serca (HLHS), u których po drugim etapie leczenia operacyjnego (zabieg dwukierunkowego zespolenia metodą Glenna) stwierdzono podwyższone ciśnienie w naczyniach płucnych. Cel pracy: Ocena wpływu leczenia interwencyjnego na rokowanie pacjentów z HLHS i podwyższonym ciśnieniem płucnym. Materiał i metodyka: W pracy przedstawiono grupę 21 dzieci (28 zabiegów kardiologii interwencyjnej) z zespołem niedorozwoju lewego serca, u których po dwukierunkowym zespoleniu metodą Glenna średnie wartości ciśnienia płucnego były równe lub większe od 15 mmHg. U omawianych pacjentów zastosowano paliatywne metody kardiologii interwencyjnej, obejmujące: angioplastykę balonową zwężonych tętnic płucnych z jednoczesną implantacją stentów wewnątrznaczyniowych, przezskórne zamknięcie powstałych przetok żylno-żylnych, poszerzanie połączenia między-przedsionkowego z implantacją stentu do przegrody międzyprzedsionkowej, interwencyjne zamykanie zespoleń komorowo-płucnych i systemowo-płucnych. Zabiegi wykonywano w znieczuleniu ogólnym z wykorzystaniem skopii rentgenowskiej w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w okresie 1998-2008. Wyniki: W grupie 11 pacjentów z implantowanym stentem do naczyń płucnych uzyskano poszerzenie średnicy zwężonej/hipoplastycznej tętnicy płucnej u wszystkich pacjentów p<0,001. Istotne statycznie obniżenie średniego ciśnienia w tętnicy płucnej uzyskano u większości pacjentów (p=0,005), jednak w pomiarze bezpośrednim wartości poniżej 15 mmHg stwierdzono jedynie u 5 pacjentów. Przezskórne zamknięcie przetok żylno-żylnych spowodowało wzrost saturacji tętniczej ze średnio 67 do 82% u 9 spośród 10 pacjentów. Za pomocą zabiegów zamknięcia zespoleń komorowo-płucnego i systemowo-płucnego u 4 dzieci uzyskano istotne obniżenie wartości ciśnienia płucnego. W grupie 2 dzieci z restrykcją spływu płucnego na poziomie połączenia międzyprzedsionkowego wykonany zabieg atrioseptostomii statycznej był skuteczny jedynie u jednego z nich. U drugiego pacjenta zaistniała konieczność implantacji stentu do przegrody międzyprzedsionkowej, co pozwoliło na wytworzenie swobodnego połączenia międzyprzedsionkowego oraz obniżenie wartości ciśnienia płucnego. Wnioski: 1. Zabiegi kardiologii interwencyjnej pełnią istotną rolę w grupie pacjentów z zespołem niedorozwoju lewego serca i podwyższonym ciśnieniem płucnym. 2. Zabiegi przezskórnej angioplastyki balonowej z implantacją stentu są skuteczną metodą leczenia długoodcinkowych pooperacyjnych zwężeń płucnych i korzystnie korelują z wartością średniego ciśnienia płucnego. 3. Paliatywne interwencyjne zamknięcie przetok tętniczo-żylnych powoduje wzrost saturacji tętniczej i pozwala na odroczenie kolejnego etapu leczenia operacyjnego. 4. Nietypowe zabiegi interwencyjne, takie jak angioplastyka statyczna połączenia międzyprzedsionkowego z implantacją stentu do przegrody międzyprzedsionkowej mogą stanowić alternatywę w stosunku do leczenia operacyjnego przez istotne obniżenie tętniczego ciśnienia płucnego.