Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rokowanie u płodów z całkowitym blokiem serca z uwzględnieniem okresu noworodkowego - analiza 45 przypadków

Autor:
Maria Respondek-Liberska, Alicja Żarkowska, Jadwiga Moll, Andrzej Sysa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
207
Strona końcowa:
211
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
całkowity blok serca, echokardiografia płodowa
Czytaj

Wprowadzenie: W pracy przedstawiono analizę 45 płodów z blokiem całkowitym serca z materiału Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, dotyczącą badań echokardiograficznych z uwzględnieniem dalszych losów płodów w latach 1994-2007, obejmujących okres noworodkowy. Cel pracy: Analiza losów przed i pourodzeniowych płodów diagnozowanych prenatalnie z powodu całkowitego bloku serca, zarówno w grupie płodów z prawidłową budową serca, jak i z wadami serca. Materiał i metodyka: Z komputerowej bazy danych pacjentów Zakładu Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z lat 1994-2007 wyłoniono grupę 45 płodów z całkowitym blokiem serca (CHB). Dane na ich temat poddano retrospektywnej analizie. W badanym okresie rocznie diagnozowano od 1 do 5 płodów z blokiem całkowitym. Wydzielono dwie grupy badane: CHB i wady serca (grupa A) oraz CHB przy prawidłowej budowie serca (grupa B). Analizowano dane dotyczące losów ciąży i noworodków (do 28 doby życia), sposób i czas porodu, masę urodzeniową noworodków, ocenę w skali Apgar. W analizie statystycznej zastosowano test x2 oraz test Fishera. Wyniki: ?redni wiek w całej grupie 45 płodów w momencie badania echokardiograficznego wynosił 27,4±4,7 tygodni, a średni wiek ciężarnych-26,8±4 lata. ?redni rytm komór wynosił 57/min, średni rytm przedsionków 122/min. Wielkość serca określona za pomocą wskaźnika HA/CA-średnio 0,5. Grupa A stanowiła 62% (28/25), a grupa B 38% (17/45) badanych. W grupie A najczęstszą wadą serca był wspólny kanał przedsionkowo-komorowy - 24 przypadki (85%). Ustalono losy pourodzeniowe 42 spośród 45 płodów. W grupie A uzyskano dane pourodzeniowe w 27 przypadkach: zgon płodu in utero nastąpił w 11 przypadkach (41 %), zgon noworodka w ciągu 48 godzin życia po porodzie - w 4 przypadkach (15%),zgon noworodka między 2 a 28 dobą życia - w 11 przypadkach (41 %). Dwoje pacjentów z tej grupy przeżyło okres noworodkowy. Z grupy B wypisano do domu 13 (87%) noworodków, zgon noworodka nastąpił w 2 przypadkach (13%), brak danych -w 2 przypadkach. Różnica w przeżywalności w grupie A i B była wysoce istotna statystycznie (test x2 p<0,0005, test Fishera p<0,00000). Wnioski: Rokowanie u płodu z izolowanym blokiem serca jest korzystne co do przeżycia okresu noworodkowego, natomiast współistnienie wady serca rokuje niekorzystnie.