Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Powikłania angioplastyki tętnic wieńcowych

Autor:
Jarosław Rzezak, Piotr Kwiatkowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
236
Strona końcowa:
241
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
angioplastyka wieńcowa, stent, krwawienie, nefropatia pokontrastowa
Czytaj

Angioplastyka tętnic wieńcowych przez ponad 30 lat stosowania i rozwoju stała się doskonałym sposobem leczenia choroby niedokrwiennej serca. Wraz ze stosowaniem coraz bardziej zaawansowanych technik rozszerza się zakres wskazań do leczenia przezskórnego choroby wieńcowej, także u chorych z licznymi obciążeniami, co prowadzi też do wzrostu ryzyka powikłań, ogólnie rozróżnianych jako ogólne i miejscowe. Wśród tych pierwszych, jako najbardziej zagrażających, należy wymienić powikłania dotyczące serca - niedokrwienne, zaburzenia rytmu serca, uszkodzenia naczyń wieńcowych i wstrząs kardiogenny. Dobrze przygotowany kardiolog inwazyjny potrafi je szybko rozpoznać i leczyć, stosując odpowiednie leki, kontrapulsację wewnątrzaortalną czy stentgrafty. Nie mniej obciążające dla chorego są powikłania ogólnoustrojowe - niewydolność nerek, powikłania neurologiczne i krwotoczne, reakcje uczuleniowe i popromienne, które wobec coraz większego stopnia skomplikowania zabiegów przezskórnych zdarzają się częściej, zagrażając istotnie zdrowiu i życiu pacjenta; są one jednocześnie trudne do leczenia i poważnie pogarszają rokowanie. Nie bez znaczenia są też powikłania miejscowe zabiegów angioplastyki - krwiaki i krwawienia z miejsca wkłucia, zatory obwodowe, które - mimo że są stosunkowo mniej groźne - wpływają negatywnie na proces zdrowienia, czas terapii oraz koszty zabiegu. Kwalifikując pacjenta do zabiegu należy więc mieć na względzie nie tylko korzyść z przeprowadzenia zabiegu, ale też ryzyko wystąpienia powikłań, które mogą zniweczyć uzyskane efekty leczenia.