Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nawracające uniesienie odcinka ST z tachyarytmią komorową związane z krytycznym zwężeniem proksymalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej

Autor:
Anna Hrynkiewicz, Filip M. Szymański, Grzegorz Karpinski, Marcin Grabowski, Krzysztof J. Filipiak, Robert Rudowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
257
Strona końcowa:
261
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przemijające niedokrwienie mięśnia sercowego, zwężenie proksymalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej, komorowe zaburzenia rytmu
Czytaj

Rokowanie pacjentów z istotnym zwężeniem proksymalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej (GPZ) jest poważne, ze względu na zagrożenie rozległym zawałem serca oraz nagłą śmiercią sercową. W pracy zaprezentowano przypadek 36-letniego pacjenta, bez wcześniejszego wywiadu choroby sercowo-naczyniowej, bez innych chorób towarzyszących, z negatywnym wywiadem rodzinnym, u którego z powodu nawracających zasłabnięć z towarzyszącym bólem w klatce piersiowej wykonano trzy-odprowadzeniowe 24-godzinne badanie elektrokardiograficzne (EKG) metodą Holtera, przy użyciu rejestratora holterowskiego EKG Lifecard CF firmy Reynolds. Zarejestrowano nawracające złożone komorowe zaburzenia rytmu serca, włącznie z trzepotaniem komór, oraz uniesienie odcinka ST. W momencie ustąpienia objawów klinicznych rejestrowano niewielkie obniżenie odcinka ST, a w kolejnych minutach zapis EKG powracał do normy. Z powodu kilkakrotnego nawrotu zmian w 24-godzinnym zapisie EKG, u pacjenta wykonano w trybie pilnym badanie koronarograficzne, w którym uwidoczniono krytyczne izolowane zwężenie proksymalnego odcinka GPZ. Wykonano implantację stentu z dobrym efektem angiograficznym. Pacjenta w stanie ogólnym dobrym wypisano do domu. W obserwacji kilkumiesięcznej po zabiegu chory nie zgłaszał dolegliwości.