Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sprawozdanie z X Jubileuszowych Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2008

Autor:
Marcin Grabowski, Agnieszka Serafin
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
265
Strona końcowa:
267
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sprawozdanie
Czytaj

Minęło już 10 lat od chwili, kiedy w roku 1998 zainicjowano ideę spotkania pod nazwą Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki, na którym w czerwcu, w ciągu 2 dni, kardiolodzy, farmakolodzy i farmakoekonomi-ści mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, wymienić poglądami, przedyskutować bieżące problemy polskiej kardiologii i farmakoterapii kardiologicznej. W tym roku Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej (WDFK) obchodziły swój jubileusz. W związku z tym w przeddzień Konferencji Jubileuszowej inicjatorzy, organizatorzy, członkowie komitetów organizacyjnych, a także współorganizatorzy, przedstawiciele firm sponsorujących, a przede wszystkim gospodarze WDFK - I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego UM pod kierownictwem prof. Grzegorza Opolskiego spotkali się, by uczcić to uroczyste wydarzenie. Pracownicy Kliniki przygotowali prezentacje na temat historii WDFK; były też wspomnienia, fotomigawki, a przede wszystkim uroczyste podziękowania dla prof. Opolskiego za 10-letnie kierowanie Kliniką, jej rozwój, za pomysł WDFK, umożliwienie organizowania tej corocznej imprezy naukowej oraz nadzór nad jej przebiegiem. Gospodarzami wieczoru byli prof. Krzysztof Filipiak- poprzedni i dr Marcin Grabowski - obecny przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WDFK. Spotkanie uświetnił kwartet smyczkowy, który zagrał znane utwory najwybitniejszych kompozytorów. Otwarta część X Jubileuszowych Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2008 odbyła się dniach 26-27 czerwca 2008 r. w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki PAN w Warszawie. Głównym organizatorem konferencji była wspomniana I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego UM, zaś współorganizatorami: Katedrai Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego UM, II Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego UM, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego UM, Katedra i Zakład Farmakodynamiki Warszawskiego UM, Zakład Farmakoekonomiki Warszawskiego UM, Oddział Warszawski Towarzystwa Internistów Polskich oraz Komisja Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN. Patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Warszawskiego UM i Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zaś patronat medialny sprawował „Rynek Zdrowia". Pierwszy dzień konferencji - 26 czerwca, tuż po uroczystym otwarciu, rozpoczął się bardzo lubianym przez uczestników przedpołudniem warsztatowym. Na cieszących się ogromnym zainteresowaniem warsztatach echokardiograficznych, elektrokardiograficznych i z zakresu ergospirometrii, poprowadzonych przez pracowników I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego UM, zaprezentowano m.in. nowoczesne techniki echokardiograficzne w niektórych wybranych zagadnieniach klinicznych (dr J. Kochanowski, dr P. ?cisło, dr R. Piątkowski) i praktyczną interpretację zapisów EKG (dr G. Karpiński). Warsztatową część pierwszego dnia zamknęły warsztaty ergospirometryczne pt. Ergospirometria a niewydolność serca (dr S. Szmit). Przedpołudnie farmakologii i farmakoekonomiki rozpoczęła na Małej Sali sesja dydaktyczna z zakresu farmakologii, pod patronatem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (przewodniczyli: prof. B. Tarchalska-Kryńska, prof. M. Kowalczyk). Omówiono zagrożenia wynikające ze stosowania suplementów diety pochodzenia roślinnego, nieoczekiwany wpływ sulfidu sulin-daku na działanie 5-fluorouracylu i oksaliplatyny wobec komórek raka okrężnicy, wpływ leków przeciwdepresyjnych na antynocyceptywne działanie opioidów u szczurów nor-motensyjnych szczepu WKY oraz rolę tlenku azotu w uzależnieniu od alkoholu etylowego i substancji psychoaktyw-nych. Na Sesji Farmakoekonomiki, pod patronatem Zakładu Farmakoekonomiki Warszawskiego UM oraz Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego UM (przewodniczyli: prof. T. Hermanowski, dr M. Niewada), poruszono zagadnienia dotyczące metod szacowania kosztów pośrednich choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy, roli eplerenonu w niewydolności serca u pacjentów po zawale mięśnia sercowego, roli bosentanu, epoprostenolu, iloprostu, sildenafilu i treprosti-nilu, leków stosowanych w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego w Polsce, a także dokonano próby oceny kosztów związanych z diagnostyką i leczeniem choroby niedokrwiennej serca w Polsce. Popołudnie kardiologiczne - nie tylko farmakoterapia... rozpoczęła sesja pod patronatem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Internistów Polskich (przewodniczyli: prof. A. Torbicki, dr R. Małecki, dr M. Kurzyna) na temat zatorowości płucnej. Następnie w sesji, nad którą patronat objęła II Klinika Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii wWarszawie-Aninie (przewodniczyli: prof. H. Szwed, dr R. Dąbrowski) zaprezentowano nowe leki kardiologiczne: kiedy? komu? w jakich dawkach? Omówiono kwasy omega-3, statyny, nowe leki w leczeniu zaburzeń lipidowych oraz dokonano próby rozstrzygnięcia, który b-adrenolityk wybrać. Pierwszy dzień zakończyły kontrowersje wokół alkoholu „Pić albo nie pić?", sesja dydaktyczna pod patronatem III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego UM (przewodniczyli: prof. A. Mamcarz, doc. M. Kuch). Autorzy prezentacji skupili się na zagadnieniu spożywania alkoholu z punktu widzenia kardiologa, gastrologa i psychofarmakologa. Tradycyjnie, również pierwszego dnia Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej, od rana, w Hotelu Intercontinental odbywało się spotkanie Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii z udziałem konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego. Wnioski z tego spotkania, pod nazwą „Problemy opieki kardiologicznej w Polsce", podano do wiadomości publicznej na konferencji prasowej następnego dnia oraz zamieszczono na stronie konsultanta krajowego, prof. Grzegorza Opolskiego: www2.wum.edu.pl/kkk. Pierwszy dzień konferencji zakończył się spotkaniem towarzyskim „Get together party" w gronie wykładowców, organizatorów oraz zaproszonych gości. Dzień drugi - kardiologiczny, wypełniły cztery sesje dydaktyczne. Podczas pierwszej z nich, pod patronatem I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego UM (przewodniczyli: prof. A. Tykarski, prof. K.J. Filipiak) omówiono epidemiologię, patogenezę, czynniki ryzyka, diagnostykę i leczenie obtu-racyjnego bezdechu podczas snu (OBPS) jako nowego czynnika ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zaprezentowano stanowiska hipertensjologa, pulmonologa i kardiologa w leczeniu pacjentów z OBPS. Kolejna sesja, pod patronatem Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego UM (przewodniczyli: prof. J. Drożdż, prof. M. Dłużniewski), poświęcona była nowoczesnemu podejściu w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca. Omówiono tu wpływ nowoczesnej terapii na poprawę rokowania, polepszenie jakości życia, a także przybliżono zagadnienie roli postępu technologicznego w dokładniejszej ocenie układu sercowo-naczyniowego, ale też efektywności leczenia niewydolności serca. Na kolejnych dwóch sesjach skupiono się na ocenie postępu w hipertensjologii i kardiologii inwazyjnej. Podczas pierwszej sesji pod patronatem I Katedry i Kliniki Kardiologii (przewodniczyli: prof. A. Januszewicz, prof. A. Tykarski) dokonano m.in. przeglądu nowych leków hipotensyjnych i nowych badań klinicznych w hipertensjologii, druga-pod patronatem Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii (przewodniczył: prof. L. Poloński) - skupiła się na zagadnieniach dotyczących restenozy po zabiegach angioplastyki wieńcowej, restenozy w stencie, nowoczesnych metod obrazowania wewnątrzwieńcowego, a także stosowania klopidogrelu. Sesję tradycyjnie zakończyła transmisja zabiegu na żywo z Pracowni Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego UM, który wykonali dr J. Kochman i dr M. Roik. W sumie w ciągu 2 dni odbyło się 9 sesji dydaktycznych i 2 sesje prac oryginalnych: w Sali Wystawowej - moderowana sesja plakatowa, dyskutowana z autorami i oceniana przez jury pod przewodnictwem prof. B. Tarchalskiej-Kryńskiej, w składzie: prof. A. Mamcarz, prof. W. Karnafel, dr. R. Dąbrowski oraz w Małej Sali - ustna sesja studenckich kół naukowych, której przewodniczyli dr A. Niebisz i dr M. Grabowski. W sesji posterowej zaprezentowano 43 prace oryginalne, nagrodzone i wyróżnione przez Jury nagrodami: JM Rektora Warszawskiego UM, Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii. Lista wyróżnionych w sesji posterowej prac oryginalnych dostępna jest na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/car-diology/. Za uczestnictwo w WDFK przyznano 14 punktów edukacyjnych. Przebieg konferencji uatrakcyjniła, ciesząca się dużym zainteresowaniem uczestników, wystawa firm farmaceutycznych - sponsorów WDFK oraz wydawnictw medycznych. W sumie zarejestrowano udział przeszło 700 uczestników. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Konferencja co roku organizowana jest siłami młodych lekarzy i studentów pracujących przy klinikach - współorganizatorach WDFK, bez udziału profesjonalnej firmy zajmującej się organizowaniem tego typu imprez. Kolejna - XI edycja Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2009 roku. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej: www.wum.edu.pl/cardiology/.