Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ leczenia hormonem wzrostu na kostną frakcję fosfatazy alkalicznej u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki

Autor:
Maria Korpal-Szczyrska, Anna Balcerska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
214
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
niedobór hormonu wzrostu, kostna frakcja fosfatazy alkalicznej, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Zastosowanie hormonu wzrostu (GH) u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP), warunkuje ich prawidłowe wzrastanie. Kostna frakcja fosfatazy alkalicznej (BALP) jest uważana za wysoce swoisty marker kościotworzenia charakteryzujący się niewielką zmiennością dobową. Cel pracy: Określenie wpływu leczenia GH na wartości surowiczej BALP u dzieci z SNP. Materiał i metody: Badaniami objęto 26 dzieci (10 dziewczynek i16 chłopców) z SNP w okresie przedpokwitaniowym, w średnim wieku 9,06±1,24 roku. Wszystkie dzieci były leczone GH podawanym w dawce 0,5 IU/kg/tydzień podskórnie, przez 7 dni w tygodniu. Oceny stężenia BALP dokonano metodą immunoenzymatyczną (Alkaphase-B, Metra Biosystems), przed wprowadzeniem leczenia GH oraz po 3 i 6 miesiącach terapii. Wyniki: Po 3 miesiącach stosowania GH stwierdzono znamienny wzrost BALP. ?rednie wartości BALP obserwowane po 3 i 6 miesiącach stosowania leczenia GH nie różniły się istotnie. Poziomy BALP przed leczeniem korelowały z szybkością wzrastania ocenianą w okresie 3 miesięcy poprzedzających terapię (r=0,63, p<0,05). Wzrost poziomu BALP po 3 miesiącach leczenia korelował z przyrostem wysokości ciała oraz tempem wzrastania osiągniętym w tym okresie (r=0,69, p<0,05). Ponadto zmiana wartości BALP po 3 miesiącach leczenia korelowała z przyrostem wysokości osiągniętym po 3 i 6 miesiącach leczenia (r=0,76, p<0,05) oraz z przyrostem wysokości ciała osiągniętym po 12 miesiącach leczenia (r=0,77, p <0,05). Wnioski: Ocena surowiczego stężenia BALP może być przydatnym wskaźnikiem wczesnego prognozowania odpowiedzi wzrostowej na leczenie GH u dzieci z SNP.