Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ekspresja wybranych białek supresorowych cyklu komórkowego w postaci powierzchownej i guzkowej raka podstawnokomórkowego skóry

Autor:
Aleksandra Lesiak, Małgorzata Słowik-Rylska, Jarosław Bogaczewicz, Cezary Jochymski, Wojciech Kozłowski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Michał Rogowski-Tylman, Joanna Narbutt
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
185
Strona końcowa:
189
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
rak podstawnokomórkowy, cykl komórkowy, patogeneza
Czytaj

Wprowadzenie: Raki podstawnokomórkowe skóry (basal cell carcinoma, BCC) są najczęstszymi nowotworami występującymi u ludzi rasy kaukaskiej. Wśród ich wielu odmian klinicznych i histopatologicznych w praktyce kliniczne najczęściej spotykana jest postać powierzchowna (pBCC) i guzkowa (gBCC). Mają one odmienną morfologię, co może świadczyć o ich odmienności patogenetycznej. W rozwoju BCC rozważa się udział wielu czynników, m.in. postuluje się rolę dysregulacji cyklu komórkowego. Cel pracy: Celem pracy było określenie ekspresji wybranych białek supresorowych cyklu komórkowego, tj. p21, p27, p16, p18 i retinoblastoma (pRB). Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 22 chorych na BCC: u 11 osób rozpoznano postać pBCC (grupa 1), u 11 - postać gBCC (gBCC), a także 4 osoby zdrowe stanowiące kontrolę (grupa 3). W pobranych biopsjach określano metodą immunohistochemiczną liczbę komórek wykazujących ekspresje białek p21, p27, p16, p18 i pRB. Wyniki: ?rednia liczba komórek p21(+), p27(+), p16(+), p18(+) i pRB(+) była istotnie wyższa w grupie 1 i 2 w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,05 dla wszystkich porównań). Stwierdzono również istotnie mniejszą liczbę komórek p21(+), p27(+), p16(+), p18(+) w grupie 1 niż w 2 (p<0,05 dla wszystkich porównań). Zależności takiej nie stwierdzono analizując ekspresję pRB. Wnioski: Uzyskane wyniki własne potwierdzają udział dysregulacji ekspresji białek supresorowych cyklu komórkowego w patogenezie raków podstawnokomórkowych skóry. Odmienna ekspresja białek p21, p27, p16 i p18 w postaci powierzchownej i guzkowej BCC świadczy o odmienności patogenetycznej tych dwóch najczęstszych postaci BCC, wskazując jednocześnie na większą złośliwość na poziomie molekularnym postaci powierzchownej.