Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza wybranych czynników mających wpływ na długość leczenia owrzodzeń żylnych goleni

Autor:
Barbara Zegarska, Grażyna Adrych, Wojciech Zegarski, Rafał Czajkowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
203
Strona końcowa:
206
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
owrzodzenia podudzi, kompresjoterapia, leczenie
Czytaj

Wprowadzenie: Owrzodzenia żylne podudzi należą do chorób powszechnych i stanowią trudny problem kliniczny, który dotyczy 1 -2% dorosłej populacji. Cel badań: Celem pracy była analiza wybranych czynników ogólnoustrojowych i zewnętrznych mogących mieć wpływ na długość leczenia owrzodzeń żylnych goleni. Interpretacja pozyskanych danych umożliwiła wskazanie tych z analizowanych czynników, które wyraźnie skracają czas leczenia, oraz tych, mających niekorzystny wpływ na proces terapii. Materiał i metody: Narzędziem badawczym zastosowanym w pracy był kwestionariusz ankiety. Badania ankietowe przeprowadzono wśród grupy 51 kobiet i mężczyzn, którzy byli pacjentami Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy. W celu zweryfikowania postawionych hipotez badawczych zastosowano test U Manna-Whitney'a. W przypadku normalnego rozkładu badanych zmiennych i jednorodnych wariancji używano testu ANOVA F-Fischera. Przy braku normalności rozkładu badanych zmiennych lub przy niejednorodnych wariancjach używano testu nieparametrycznego Kruskala i Wallisa. Przy normalnym rozkładzie badanych zmiennych stosowano również test t-Studenta dla prób niepowiązanych. Wyniki: Analizując wyniki badań własnych, stwierdzono, że wygojenie owrzodzeń poniżej 6 mies. było częstsze u pacjentów młodszych (średnia wieku 63,7 roku) w porównaniu z osobami starszymi (średnia wieku 74,6 roku). Wykazano, że u osób bez cech zakażenia rany, stosujących kompresjoterapię, a miejscowo metody skojarzone czas wygojenia był istotnie statystycznie krótszy. Wnioski: Prawidłowa profilaktyka, właściwa opieka medyczna i socjalna oraz młodszy wiek pacjentów przyczyniają się do skrócenia czasu leczenia owrzodzeń.