Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena markerów proliferacji w ziarniniaku grzybiastym i przyłuszczycy plackowatej

Autor:
Joanna Maj, Zdzisław Woźniak, Rafał Białynicki-Birula, Alina Jankowska-Konsur
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
207
Strona końcowa:
210
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
ziarniniak grzybiasty, przyłuszczyca, proliferacja komórek, Ki-67, AgNORs
Czytaj

Wprowadzenie: Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides, MF) jest najczęściej spotykanym pierwotnie skórnym chłoniakiem T-komórkowym. We wczesnych stadiach charakteryzuje się powolnym przebiegiem i obrazem klinicznym mogącym przypominać inne jednostki chorobowe. Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa (parapsoriasis en grandes plaques, PP) należąca do skórnych rozrostów limfoproliferacyjnych T-komórkowych może być jednostką chorobową trudną do różnicowania z wczesnymi postaciami MF. Cel pracy: Celem pracy była ocena ekspresji markerów proliferacji w populacjach komórek limfoidalnych wykwitów skórnych w przebiegu PP i MF. Materiał i metody: W badaniu wykorzystano bioptaty skórne pobrane od 11 chorych ze zdiagnozowaną PP, 23 chorych z wczesną postacią MF (stadium IA-IIA) oraz 22 pacjentów z zaawansowaną postacią MF (IIB-IV). W badaniach immunohistochemicznych określono poziom proliferacji komórkowej ocenia¬jąc ekspresję Ki-67 i AgNORs. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu testu t-Studenta. Wyniki: Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic (p>0,005) poziomu proliferacji komórkowej mierzonej obydwoma metodami między grupą pacjentów z PP a grupą chorych z wczesną postacią MF. Wykazano natomiast statystycznie znaczące różnice dotyczące poziomu proliferacji komórkowej między grupą z zaawansowanym MF a grupą z wczesną postacią MF i grupą z PP (p<0,005) w badaniach przeprowadzonych przy użyciu obu markerów - Ki-67 i AgNORs. Wnioski: Badane czynniki Ki-67 i AgNORs są użytecznymi markerami określającymi rokowanie i stopień zaawansowania MF. Żaden z nich nie umożliwia różnicowania PP z wczesną postacią MF.