Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych u dzieci - doświadczenia własne

Autor:
Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Jacek Kusa, Anna Obersztyn, Beata Białkowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
277
Strona końcowa:
282
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przezskórne leczenie, zamykanie PDA
Czytaj

Wprowadzenie: Przezskórne zamykanie przewodów tętniczych jest jedną z najczęściej wykonywanych procedur w pediatrycznej kardiologii interwencyjnej. Celem pracy była prezentacja doświadczenia jednego ośrodka w zamykaniu różnych typów przewodów tętniczych w populacji dziecięcej. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 393 dzieci leczonych w latach 1992-2008. Zostały one podzielone na 3 grupy w zależności od typu uży¬tego implantu: parasolek, coili oraz zapinek Amplatza. W pracy określono dane demograficzne leczonych pacjentów, wybrane techniczne szczegó¬ły zabiegów, skuteczność stosowanych metod, powikłania, wyniki leczenia oraz typ zamykanego przetrwałego przewodu tętniczego (PDA). Wyniki: W prezentowanym materiale typ A PDA według podziału Kirchenko występował u 49,4%, B - 3,6%, C - 3,6%, D - 9,9%, E - 26,4% i R u 7,1 % pacjentów. Parasolki zastosowano u 22 dzieci (u 20 zestaw Rashkinda i u 2 zestawy CardioSEAL), coile u 304 dzieci, zestawy Amplatzer u 65 dzieci. W grupie leczonej parasolkami u 2 pacjentów nie udało się uzyskać stabilnej pozycji i implanty usunięto podczas tego samego zabie¬gu. U 1 wystąpiła embolizacja do tętnicy płucnej, skąd implant przezskórnie usunięto lassem, a później PDA zamknięto coilem. W grupie leczonej coilami, uzyskano skuteczne zamknięcie w obserwacji 6-miesiecznej u 94,7% pacjentów. W pozostałych przypadkach PDA skutecznie uszczelnio¬no drugim coilem. U 6 pacjentów wystąpiła embolizacja coili (w 3 przypadkach przy zastosowaniu 1 coila oraz w 3 przy zastosowaniu 2 coili). W grupie leczonej Amplatzerami u wszystkich dzieci uzyskano całkowite zamknięcie PDA. Wnioski: Przezcewnikowe zamykanie drożnych przewodów tętniczych stanowi bezpieczną i skuteczna metodę zamykania PDA i powinno stanowić metodę leczenia z wyboru. Dobór implantu zależy od morfologii PDA i doświadczenia leczącego dziecko zespołu kardiologów interwencyjnych.