Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena związku między częstością hospitalizacji z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca a wiedzą o zasadach samokontroli i jej zastosowaniem

Autor:
Elżbieta Bluj, Grzegorz Żuk, Michał Bohdan, Joanna Wróblewska, Marcin Gruchała, Andrzej Rynkiewicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
289
Strona końcowa:
294
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, samokontrola, edukacja zdrowotna
Czytaj

Wprowadzenie: Przewlekła niewydolność serca (PNS) dotyczy coraz większej części populacji. Wiadomo, że duże znaczenie dla przebiegu klinicznego PNS ma stosowanie się pacjentów do zaleceń lekarskich i samokontrola. Stąd znajomość zasad samokontroli oraz jej stosowanie może istotnie wpływać na liczbę hospitalizacji spowodowanych zaostrzeniami PNS, szczególnie u pacjentów z ciężką postacią tej choroby. Cel pracy: Wykazanie związku między znajomością zasad samokontroli i ich stosowaniem a częstością hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca. Materiał i metodyka: Badanie ankietowe, prowadzone od września 2007 do kwietnia 2008, wśród 83 pacjentów I Kliniki Kardiologii AM w Gdańsku. ?rednia wieku badanych pacjentów wynosiła 62,8±13,2 roku. Grupę badaną podzielono na 2 części: rzadko hospitalizowanych (RH) (<2 razy w ciągu ostatnich 24 miesięcy) (n=32) i często hospitalizowanych (CH) (3 i więcej w ciągu ostatnich 24 miesięcy) (n=51). Na podstawie ankiety oceniano znajomość objawów PNS, zasad samokontroli oraz stopień jej zastosowania w zależności od częstości hospitalizacji i danych demograficznych. Wyniki: Zaobserwowano, iż wiedza pacjentów o zasadach samokontroli, oceniana w skali punktowej 0-9, była zbliżona w obu grupach (RH=6,7±1,9; CH=6,7±1,6; ns), natomiast wykazano, iż pacjenci RH w istotnie mniejszym stopniu stosowali zasady samokontroli w praktyce (w skali punktowej RH=4,4±1,9; CH=5,5±2,1; p<0,05). Ponadto wykazano silniejszą korelację między posiadaną wiedzą a jej zastosowaniem w grupie CH (CH r=0,40 p<0,01 vs. RH r=0,21; p=0,05). ?ródłem wiedzy o chorobie i zasadach samokontroli był w obu grupach głównie lekarz, jednocześnie odnotowano, iż odsetek osób odbywających regularne wizyty u kardiologa był znamiennie wyższy u CH=56,9% w porównaniu do grupy RH=34,4%; (p<0,05). Wnioski: Nie wykazano związku między częstością hospitalizacji z powodu zaostrzenia PNS a wiedzą chorych o zasadach samokontroli. Natomiast wydaje się, iż częste wizyty u lekarza i hospitalizacje istotnie zwiększają stopień zastosowania samokontroli u pacjentów z PNS. Wszystkich pacjentów z PNS należy wciąż zachęcać do sięgania po rozmaite źródła wiedzy o chorobie, gdyż na dzień dzisiejszy praktycznie cały ciężar edukacji spada na lekarza.