Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie ablacji prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu dzieci i młodzieży z nawrotnym częstoskurczem węzłowym. Porównanie z populacją dorosłych chorych

Autor:
Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Oskar Kowalski, Sławomir Pluta, Radosław Lenarczyk, Adam Sokal, Andrzej Świątkowski, Beata ?redniawa, Bożena Zeifert, Anna Lenarczyk, Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Zbigniew Kalarus
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
295
Strona końcowa:
300
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
nawrotny częstoskurcz węzłowy, ablacja prądem o częstotliwości radiowej, dzieci i młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: Nawrotny częstoskurcz węzłowy (AVNRT) to druga, po zespole preekscytacji, przyczyna występowania nawrotnych arytmii O wąskich zespołach komorowych u dzieci i młodzieży. Wysoka skuteczność ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RFCA) stosowanej u dorosłych z AVNRT, pozwoliła na wykorzystanie tej metody również u dzieci. Cel pracy: Analiza mechanizmów odpowiedzialnych za występowania napadowych, nawrotnych częstoskurczów z wąskimi zespołami QRS u cho¬rych bez spoczynkowej preekscytacji. Ocena skuteczności wczesnej i odległej oraz bezpieczeństwa RFCA w leczeniu dzieci i młodzieży z AVNRT, przeprowadzenie analizy porównawczej przebiegu zabiegów między grupą chorych w wieku poniżej 19 lat a populacją dorosłych. Materiał i metodyka: Retrospektywnej analizie poddano populację 417 objawowych chorych, z częstoskurczami o wąskich zespołach komorowych, bez cech jawnej preekscytacji w EKG, u których wykonano RFCA. Z badanej populacji wyodrębniono chorych z AVNRT, a następnie podzielono ich ze względu na wiek na 2 grupy: I-15 chorych w wieku do 18 lat oraz II - 242 chorych dorosłych. Wyniki: W grupie dzieci i młodzieży u 15 chorych (46,86%) indukowano AVNRT - I, u pozostałych 17 (53,13%) stwierdzono cechy utajonego zespołu preekscytacji. W grupie dorosłych AVNRT stymulowano u 242 chorych (62,86%) - II, u pozostałych 143 (37,14%) stymulowano nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy. Całkowity czas zabiegów i czas ekspozycji radiologicznej w obu grupach nie różniły się istotnie. W grupie 1 czas zabiegu wynosił średnio 84,93 min (SD 37,54), w grupie II - 91,92 min (SD 37,59); p=ns. Czas ekspozycji radiologicznej osiągnął w grupie I średnio 16,76 min (SD 10,55), w grupie II - 20,28 min (SD 13,04); p=ns. W obu grupach osiągnięto podobną skuteczność zabiegów. W grupie I skutecznie leczono w pierwszej sesji 14 pacjentów (93,33%), w grupie II - 240 (99,17%). Również częstość nawrotów i powikłań były zbliżone w badanych grupach wiekowych. W grupie I nawrót stwierdzono u 1 chorego (7,14%), w grupie II-u 10(4,17%); p=ns. W grupie I nie odnotowa¬ no powikłań, w grupie II powikłanie wystąpiło u 1 chorej (0,41 %) pod postacią bloku przedsionkowo-komorowego I stopnia; p=ns. Wnioski: w populacji dzieci i młodzieży bez cech spoczynkowej preekscyatcji w EKG dominującym mechanizmem odpowiedzialnym za występo¬wanie nawrotnych arytmii z wąskimi zespołami QRS, jest obecność utajonej drogi dodatkowego przewodzenia. Skuteczność i bezpieczeństwo RFCA u dzieci i młodzieży z AVNRT są porównywalne z wynikami osiągniętymi w analizowanej populacji dorosłych.