Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Inhibitory reniny - nowe możliwości blokowania układu renina-angiotensyna-aldosteron

Autor:
Tomasz Rywik, Przemysław Leszek
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
301
Strona końcowa:
307
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
renina, angiotensyna, prorenina, kireny
Czytaj

Głównymi funkcjami układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) są kontrola homeostazy - ciśnienia tętniczego, perfuzji tkankowej i objętości pozakomórkowej. Zaburzenia regulacji tego układu odgrywają istotną rolę w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych. Aktywacja RAAS rozpo¬czyna się od aktywacji reniny, enzymu katalizującego hydrolizę angiotensynogenu do angiotensyny I. Angiotensyna I jest następnie przekształcana do angiotensyny II, głównej substancji czynnej osi RAAS. W wielu badaniach wykazano korzystny wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) i blokerów receptora Ang II (sartany) u chorych z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, nefropatią cukrzycową. W ostatnich latach ukazały się doniesienia wskazujące na potencjalna rolę innych metabolitów Ang I i Ang II, niepodlegających wpływowi dotychczas stosowanych inhibitorów RAAS. Ponadto blokada za pomocą ACEI oraz sartanów nie jest całkowita, a co więcej dochodzi do zniesienia sprzężenia zwrotnego. Nowa strategia polegającą na pełniejszej blokadzie układu RAAS, na wstępnym poziomie aktywacji za pomocą inhibitorów reniny może oferować dodatkowe korzyści kliniczne dla pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Dotychczas leki z tej grupy wykazały się doskonałą tolerancją i skutecznością w terapii nadciśnienia tętniczego.