Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wrodzone złożone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych (ccTGA) - trudności w postępowaniu

Autor:
Julita Niewiadomska, Marcin Demkow, Jacek Różański, Mariusz Kuśmierczyk, Mirosław Kowalski, Piotr Hoffman
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
4
Strona początkowa:
338
Strona końcowa:
342
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wrodzone skorygowane przełożenie pni tętniczych (ccTGA), terapia resynchronizacyjna, wrodzona wada serca
Czytaj

W pracy przedstawiono przypadek 31 -letniego pacjenta z wrodzonym złożonym skorygowanym przełożeniem pni tętniczych, z ubytkiem przegrody międzykomorowej i towarzyszącą niedomykalnością zastawek przedsionkowo-komorowych. Choremu wszczepiono w innym ośrodku stymulator serca typu DDDR z powodu całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego, jaki wystąpił po kardiowersji elektrycznej incydentu migotania przedsionków. W toku przeprowadzonej wówczas diagnostyki pacjent zdyskwalifikowany był od zabiegu kardiochirurgicznego z powodu nadciśnienia płucnego i wysokiej wartości oporu płucnego. Po wszczepieniu stymulatora serca pojawiły się objawy niewydolności serca (NYHA III/IV), z powodu których hospitalizowany był w naszym ośrodku. Zarówno elektrokardiogram, jak i badanie echokardiograficzne wskazywały na asyn-chronię skurczu obu komór oraz asynchronię przedsionkowo-komorową. Ze względu na niskie ciśnienie rozkurczowe wyliczone metodą doplerowską z prędkości fali niedomykalności płucnej, chorego poddano ponownie cewnikowaniu serca. Stwierdzono znacznie niższą wartość oporu płucnego niż w czasie pierwszego cewnikowania serca i wykazano odwracalność nadciśnienia płucnego po oddychaniu tlenem. Pacjent był leczony operacyjnie (wszczepienie 2 zastawek przedsionkowo-komorowych i zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej), a następnie poddany terapii resynchronizacyjnej. Zastosowanie obu metod przyniosło poprawę stopnia niewydolności serca (NYHA III/IV do NYHA II).