Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Etiologia i ocena ciężkości posocznicy u noworodków i niemowląt w i kwartale życia

Autor:
Janusz Piotr Sikora, Danuta Chlebna-Sokół, Róża Kwiatkowska, Anna Sikora
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
4
Strona początkowa:
273
Strona końcowa:
277
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
posocznica, etiologia, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Posocznica pozostaje nadal jednym z najważniejszych problemów klinicznych u noworodków i niemowląt. Rozpoznanie choroby jest tym trudniejsze, im młodsze jest dziecko, a w celu postawienia prawidłowej diagnozy wykonuje się badania mikrobiologiczne i biochemiczne. Cel pracy: Analiza czynników etiologicznych i ocena ciężkości posocznicy u noworodków i niemowląt w I kwartale życia, hospitalizowanych na Oddziale Obserwacyjno-Izolacyjnym Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2000-2005. Były to przypadki uogólnionego zakażenia o późnym początku choroby (powyżej 7 doby życia). Materiał i metody: Badaniami objęto 39 dzieci (w wieku od 2 tygodni do 3 miesięcy) - w tym 19 niemowląt oraz 20 noworodków. Wśród noworodków 13 było wcześniakami z ciąży trwającej od 28 do 36 hbd. Bardzo niską urodzeniową masę ciała (poniżej 1500 g) wykazywało w całej grupie 12 dzieci, a masy 1000 g nie przekroczyło 4 wcześniaków. U pacjentów stwierdzono ponadto obecność wad wrodzonych serca - pod postacią przetrwałego otworu owalnego (FoA) (n=4), ubytku przegrody międzykomorowej (VSD) (n=3), przetrwałego przewodu tętniczego (PDA) (n=2), ubytku przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) typu ostium primum (n=2), wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego (CAV) (n=2), niedomykalności zastawki trójdzielnej (IT) (n=1), niedomykalności zastawki tętnicy płucnej (IP) (n=1). W ocenie ciężkości przebiegu posocznicy posłużono się skalą obejmującą objawy kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych, zaproponowaną przez Godulę-Stuglik, w modyfikacji własnej. Wyniki i wnioski: Najczęstszą przyczyną zakażenia ogólnoustrojowego były koagulazo-ujemne bakterie Gram dodatnie z rodzaju Staphylococcus. W grupie wcześniaków wykazano istotną statystycznie dodatnią korelację stopnia ciężkości posocznicy z obecnością wady wrodzonej. U dzieci donoszonych zaburzenia w koagulogramie występowały w przebiegu posocznicy istotnie statystycznie częściej niż u wcześniaków.