Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza bakteriologiczna pokarmu kobiecego, uzyskanego w warunkach szpitalnych i domowych od matek noworodków z małą urodzeniową masą ciała

Autor:
Monika Kamianowska, Marek Szczepański, Barbara Bebko, Grzegorz Kamianowski, Robert Milewski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
4
Strona początkowa:
291
Strona końcowa:
297
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
pokarm kobiecy, karmienie piersią, wcześniactwo, flora bakteryjna
Czytaj

Wprowadzenie: Karmienie naturalne jest rekomendowanym sposobem żywienia noworodków. Kiedy przystawienie do piersi nie jest możliwe, konieczne jest stymulowanie laktacji i odciąganie pokarmu. Cel pracy: Celem badania była ocena bakteriologiczna pokarmu kobiecego, uzyskanego w warunkach szpitalnych i domowych od matek noworodków z małą urodzeniową masą ciała. Materiał i metody: Do badania włączono 50 matek, których dzieci, urodzone z masą ciała poniżej 2000 g, objęte były opieką w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oceniano 92 próbki pokarmu (50 uzyskanych w klinice i 42 przyniesione z domu). Zastosowano test nieparametryczny dla prób niezależnych - test U Manna-Whitneya. Wyniki: Bakterie fizjologicznej flory skórnej stanowiły 88% wyhodowanych szczepów w pokarmie uzyskanym w warunkach szpitalnych, 71% wykazywało wzrost w niskim mianie <104 cfu/ml. W hodowli pokarmu przyniesionego z domu fizjologiczna flora skórna stanowiła 80%, wzrost w niskim mianie <104 cfu/ml wykazywało 53% bakterii. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy liczbą próbek pokarmu, uzyskanych w Klinice i w warunkach domowych, które mogły być podane dzieciom jako świeże (zawierających bakterie fizjologicznej flory skórnej w niskim mianie <104 cfu/ml), zawierających florę fizjologiczną w mianie >105 cfu/ml oraz zawierających florę patogenną (p=0,46). Wnioski: Fizjologiczna flora skórna w niskim mianie stanowiła większość wyhodowanych bakterii w pokarmie kobiecym, uzyskanym w warunkach szpitalnych jak i domowych. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic wzrostu bakteryjnego w próbkach pokarmu, uzyskanych w warunkach szpitalnych i warunkach domowych.