Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: "Kropla mleka" w Łodzi w latach 1918-1939 - osiągnięcia w profilaktyce dziecięcej - sukces, ale jaki?

Autor:
Maria Biegańska-Płonka
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2008
Tom:
38
Numer:
4
Strona początkowa:
302
Strona końcowa:
306
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dzieci, profilaktyka, żywienie, "Kropla Mleka", Łódź
Czytaj

Wprowadzenie: Pierwsza instytucja o nazwie "Kropla Mleka" na ziemiach polskich powstała w Łodzi w 1904 r. Praca obejmuje okres intensywnego rozwoju, a wreszcie rozkwitu tej formy opieki nad dzieckiem we wspomnianym mieście (1918-1939). Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności działań profilaktycznych "Kropli Mleka" w Łodzi wobec noworodków, niemowląt i małych dzieci, objętych opieką tej instytucji w latach 1918-1939, w oparciu o dotychczas nierozpatrywane całościowo materiały statystyczne. Materiał i metody: Analizowano głównie "Sprawozdania" łódzkiej "Kropli Mleka" z badanego okresu. Stosowano metody przyjęte w pracach historyczno-medycznych: w tym metodę opisową, proste metody obliczeniowe z elementami metody statystycznej. Określono częstość wizyt profilaktycznych matek z dziećmi w ambulatoriach instytucji, wizyt domowych higienistek, a także skuteczność propagowania karmienia piersią (analiza wykresów). Wyniki: Liczba podopiecznych łódzkiej "Kropli Mleka" wzrastała od 2580 (1918 r.) do 8227 (1938 r.) osób. ?rednia liczba porad lekarskich przypadających na jedno dziecko rocznie wzrastała od 1,6 porad/dziecko/rok (1918 r.) do 4,66 porad/dziecko/rok (1938 r.). Na jedną poradę lekarską przypadało średnio od 0,75 (1933 r.) do 1,96 (1928 r.) wizyt domowych higienistki. Porównanie krzywych: średniej liczby porad lekarskich/dziecko/rok oraz ilości wydawanego sterylizowanego mleka/dziecko/rok wykazało, że ich wzajemny przebieg różni się dla lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Dla końca lat dwudziestych zaobserwowano tendencję spadkową krzywej ilości mleka krowiego, wydawanego średnio/dziecko/rok przy zbliżonych wartościach liczby porad lekarskich/ dziecko/rok. W latach trzydziestych XX w. obie krzywe przebiegały równolegle, wykazując pewną tendencję wzrostową. Wnioski: Znaczna część matek z dziećmi zgłaszała się zbyt rzadko po lekarskie porady profilaktyczne; jednak po niemal każdej poradzie następowała wizyta higienistki. Powodzenie idei karmienia piersią uzyskano w drugiej połowie lat dwudziestych XX w.; prawdopodobnie nędza w kolejnej dekadzie osłabiła tę korzystną tendencję. Potwierdzono dotychczasowe poglądy o prawdziwie skutecznej działalności profilaktycznej łódzkiej "Kropli Mleka" wobec noworodków, niemowląt i małych dzieci na terenie Łodzi w badanym okresie.