Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nadciśnienie tętnicze oraz stan przednadciśnieniowy u dzieci i młodzieży chorującej na cukrzycę typu 1

Autor:
Łukasz Machnica, Grażyna Deja, Przemysława Jarosz-Chobot
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2008
Tom:
14
Numer:
4
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
219
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, nadciśnienie tętnicze, stan przednadciśnieniowy, ABPM
Czytaj

Celem pracy była ocena częstości występowania nadciśnienia tętniczego i stanu przednadciśnieniowego oraz zaburzeń dobowego profilu ciśnienia tętniczego z analizą wybranych sercowo-naczyniowych czynników ryzyka u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 (T1DM). Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 100 młodych pacjentów z cukrzycą typu 1 (51 dziewcząt) w wieku średnio 15,4±2,58 roku i z czasem trwania choroby średnio 7,02±2,93 roku. U wszystkich pacjentów wykonano całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego metodą Holtera (ABPM) oraz oznaczono HbA1c, stężenia lipidów osocza i mikroalbuminurię. Wyniki: Przekroczenie wartości 95 pc dla płci, wieku i wzrostu w zakresie skurczowego ciśnienia tętniczego (SBP) w ponad 40% pomiarów stwierdzono u 30 (30%) w dzień i u 26 (26%) pacjentów w nocy. Przekroczenia wartości ciśnienia rozkurczowego (DBP) stwierdzono w dzień u 3 (3%) i w nocy u 2 (2%) pacjentów. Stan przednadciśnieniowy ujawniono u 39 (39%) pacjentów. Brak fizjologicznego spadku ciśnienia w nocy stwierdzono u 48 (48%) chorych. Wśród pacjentów z nadciśnieniem wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem cholesterolu HDL, a średnim 24-godzinnym SBP (r=-0,412, p<0,05) oraz średnim nocnym SBP (r=-0,520, p<0,01). Stężenie triglicerydów (TG) korelowało dodatnio ze średnim 24-godzinnym DBP (r=0,443, p<0,05) oraz średnim nocnym SBP (r=0,467, p<0,05). Stwierdzono znamiennie niższą średnią wartość HbA1c w grupie dzieci z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu do badanych z normotensją (8,42±2,09% vs. 7,16±1,06%, p<0,05). U pacjentów z brakiem spadku ciśnienia w nocy (Non-dipper) wykazano znamiennie wyższy BMI (p<0,05), wyższe stężenie triglicerydów (p<0,05) i niższe HDL (p<0,05). Wnioski: Zarówno nadciśnienie tętnicze, jak i stan przednadciśnieniowy są częstymi zaburzeniami u młodych pacjentów z T1DM. Brak fizjologicznego spadku ciśnienia tętniczego w nocy wydaje się być związany z wyższymi wartościami BMI i stężenia triglicerydów oraz z niższymi wartościami stężenia cholesterolu HDL.