Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ leczenia centralnego przedwczesnego dojrzewania płciowego analogiem GnRH na masę ciała

Autor:
Ewa Głąb, Ewa Barg, Beata Wikiera, Marcin Grabowski, Anna Noczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
11
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
przedwczesne dojrzewanie płciowe, terapia analogiem GnRH, wskaźnik masy ciała (BMI), nadwaga, otyłość
Czytaj

Celem pracy była ocena zmienności wskaźnika masy ciała (BMI) u dziewcząt z centralnym przedwczesnym dojrzewaniem leczonych analogiem GnRH oraz ustalenie czynników oddziałujących na BMI. Materiał i metody: Badaniami objęto 43 dziewczęta z przedwczesnym dojrzewaniem - początek w wieku (średnia±SD) 6,1 ±1,9 lat, leczonych Deca-peptylem Depot w dawce 3,75 mg i.m. co 28 dni. Leczenie rozpoczęto w wieku 7,5±2,1 lat i kontynuowano przez 3,3±2,2 lat do wieku 11,4±0,9 lat. Oceniano wzrost, masę ciała i BMI przed, w trakcie i po zakończeniu leczenia analogiem GnRH. Na podstawie siatek centylowych BMI nadwagę definiowano przy wartościach BMI w zakresie 90-97 centyla, otyłość powyżej 97 centyla. Wyniki: Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy BMI SDS przed leczeniem i w momencie zakończenia leczenia (p=0,49). Przed leczeniem 9,8% dziewcząt miało nadwagę i 22% otyłość. W momencie zakończenia leczenia 18,6% dziewcząt miało nadwagę i 14,0% otyłość. Różnice te nie były statystycznie istotne. Nie stwierdzono istotnej korelacji między nadwagą i otyłością w momencie zakończenia leczenia a czasem leczenia (r=-0,17) oraz czasem trwania objawów dojrzewania przed zastosowaniem analogu GnRH (r= -0,11). Wnioski: 1. Nie stwierdzono związku między nadwagą i otyłością a długotrwałą supresją osi przysadkowo-gonadalnej pod wpływem leczenia analogiem GnRH. 2. Nadwaga i otyłość u dzieci z CPP jest częstsza niż w populacji ogólnej, dlatego wskazana jest dokładna ocena metaboliczna dzieci z centralnym przedwczesnym dojrzewaniem płciowym i współistniejącą otyłością pod kątem zapobiegania powikłaniom zespołu metabolicznego.