Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niskie odsetki limfocytówT regulatorowych u dzieci z cukrzycą typu 1 - raport wstępny

Autor:
Włodzimierz Łuczyński, Anna Stasiak-Barmuta, Remigiusz Urban, Mirosława Urban, Bożena Florys, Marek Hryszko
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
1
Strona początkowa:
34
Strona końcowa:
38
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dzieci, cukrzyca typu 1, limfocyty T, komórki T regulatorowe, immunoterapia
Czytaj

Wprowadzenie: Cukrzyca typu 1 stanowi dobrze poznany model choroby autoimmunologicznej, jednak niektóre z jej aspektów patogenetycznych nie zostały do tej pory wyjaśnione. W ostatnich kilku latach badana jest rola limfocytów T regulatorowych w mechanizmie zachorowania na tą jednostkę chorobową. Cel pracy: Ocena odsetka oraz liczby limfocytów T regulatorowych we krwi obwodowej dzieci z cukrzycą typu 1. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 25 dzieci z noworozpoznaną cukrzycą typu 1, grupę kontrolną - 30 dzieci bez cech choroby autoimmunologicznej, przewlekłej, bez obecnego procesu zapalnego, nowotworowego oraz z negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy typu 1. Limfocyty T regulatorowe oceniano za pomocą cytometrii przepływowej z użyciem przeciwciał monoklonalnych: CD3, CD4, CD25, CD127 (IL-7R). Wyniki: W grupie dzieci z cukrzycą typu 1 zanotowano istotnie statystycznie niższe odsetki limfocytów T regulatorowych, tj. CD4+/CD25high oraz CD4+/ CD127low w porównaniu do grupy kontrolnej. Nie obserwowano różnic pomiędzy grupą badaną a grupą kontrolną w zakresie innych ocenianych parametrów, tj.: leukocytozy, limfocytozy, odsetka limfocytów CD4+ oraz CD4+/CD25high/CD127low. Nie zanotowano korelacji pomiędzy wiekiem badanych a odsetkami badanych komórek. Wnioski: Wyniki przedstawionych badań wskazują na defekt ilościowy komórek T regulatorowych u dzieci z cukrzycą ty pu1, jednak dane te powinny być potwierdzone na większych grupach badanych oraz poszerzone o ocenę czynnościową, np. na poziomie mRNA. Według autorów niniejszej pracy komórki T regulatorowe mogą być w przyszłości przedmiotem badań nad immunoterapią cukrzycy typu 1 u dzieci.