Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmienność rytmu serca po zabiegu udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych

Autor:
Leszek Bryniarski, Artur Klecha, Jacek Dragan, Piotr Jankowski, Michał Zabojszcz, Marek Rajzer, Tadeusz Królikowski, Dariusz Dudek, Kalina Kawecka-Jaszcz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
7
Strona końcowa:
11
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
przewlekłe okluzje tętnic wieńcowych, zmienność rytmu serca, przezskórne interwencje wieńcowe, monitorowanie holterowskie
Czytaj

Wprowadzenie: W chorobie niedokrwiennej serca stwierdza się zmniejszenie zmienności rytmu zatokowego serca (HRV) w 24 godzinnym monitorowaniu EKG metodą Holtera (HM), co wiąże się z incydentami niedokrwienia, stopniem upośledzenia funkcji skurczowej lewej komory, występowaniem zagrażających życiu komorowych zaburzeń rytmu serca oraz zagrożeniem nagłą śmiercią sercową. Skuteczne udrożnienie przewlekłej okluzji tętnicy wieńcowej (CTO), może spowodować ustąpienie dolegliwości stenokardialnych, korzystnie wpływać na stabilność elektryczną mięśnia sercowego i remodeling lewej komory oraz poprawiać kurczliwość. Nie jest jasne, czy skuteczne udrożnienie CTO, może korzystnie wpływać na parametry HRV. Cel pracy: Ocena parametrów analizy czasowej zmienności rytmu zatokowego w 24-godzinnym monitorowaniu EKG metodą Holtera u chorych poddanych zabiegowi udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej. Materiał i metodyka: Do badania włączono 51 chorych z dolegliwości wieńcowymi spowodowanymi przewlekłym zamknięciem naczynia i/lub wykazanym metodami nieinwazyjnymi niedokrwieniem i/lub żywotnością mięśnia serca zaopatrywanego przez zamkniętą przewlekle tętnicę po skutecznym zabiegu udrożnienia CTO (przepływTIMI 0-1, czas trwania okluzji >15 dni - średnio 4,9±3,6 miesięcy). Po 6 miesiącach od zabiegu u wszystkich chorych przeprowadzono kontrolę angiograficzną. Przed zabiegiem, oraz 6 miesięcy po, oceniano w HM zmienność rytmu serca metodą analizy czasowej oraz wykonywano badanie echokardiograficzne. Na podstawie wyników kontrolnej koronarografii chorych podzielono na dwie grupy: grupa A składająca się z 39 chorych bez restenozy oraz grupa B, do której włączono 12 chorych z restenozą. Restenozę oceniano w sposób binarny, jako zwężenie >50% w kontrolnej angiografii ilościowej. Wyniki: Wyjściowo grupy nie różniły się charakterystyką demograficzną i kliniczną, parametrami HRV oraz frakcją wyrzutową lewej komory. Po 6 miesiącach wszystkie analizowane parametry analizy czasowej HRV były istotnie wyższe w grupie A (SDNN - 76,90±19,18 vs. 97,00±22,28 ms; SDANNI - 61,00±21,46 ms vs. 83,24±30,94 ms; SDNNI - 44,19±10,79 vs. 50,00±13,59 ms; rMSSD - 22,05±9,54 vs. 30,19±11,18 ms; pNN50 - 4,62±3,01 vs. 8,05±5,62%; p<0,05 dla wszystkich parametrów). W grupie A stwierdzono także znamienny wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory (49,6 +10,44 vs. 54,1 +10,8; p=0,008). U chorych z restenozą (grupa B) stwierdzono tendencję do zmniejszenia analizowanych parametrów zmienności rytmu serca oraz nie obserwowano zmian frakcji wyrzutowej lewej komory. Wnioski: Skuteczne udrożnienie przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej wpływa korzystnie na parametry zmienności rytmu zatokowego oraz powoduje poprawę kurczliwości globalnej lewej komory serca.