Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena turbulencji rytmu zatokowego w populacji osób zdrowych

Autor:
Sylwia Cebula, Beata ?redniawa, Agata Musialik-Łydka, Jacek Kowalczyk, Radosław Lenarczyk, Oskar Kowalski, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Zbigniew Kalarus
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
17
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
turbulencja rytmu zatokowego, nagły zgon sercowy, komorowe zaburzenia rytmu
Czytaj

Wprowadzenie: Opisane przez Schmidta wartości parametrów turbulencji rytmu zatokowego (HRT) u chorych po zawale serca (myocardialinfarction - MI) wiążą się z wysokim ryzykiem nagłego zgonu sercowego (sudden cardiac death - SCD). Do tej pory nie określono, czy wartości te mogą stanowić normę w populacji osób zdrowych. Cel pracy: Ocena parametrów HRT u osób zdrowych w odniesieniu do wartości uznawanych za prawidłowe u pacjentów po MI. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 100 osób zdrowych (44 kobiet, 56 mężczyzn, śr. wiek 39,2±8,2 lat), u których wykonano 24-godzinne monito­rowanie holterowskie i przy użyciu programu HRTView obliczono parametry HRT: początek turbulencji (turbulence onset-TO; %) oraz nachylenie tur­bulencji (turbuence slope - TS; ms/odstęp RR). Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań u pacjentów po MI, za wartości związane z niskim ryzykiem SCD, a tym samym prawidłowe, przyjęto: dla TO <0%, a dla TS >2,5 ms/odstęp RR. Parametry TO >0% i TS <2,5 ms/odstęp RR przyjęto za nieprawidłowe. W grupie badanych wyodrębniono osoby z prawidłowym TO, TS oraz obydwoma prawidłowymi parametrami i porównano do osób z wartościami nieprawidłowymi. W trakcie 2-letniej obserwacji grupy badanej nie stwierdzono poważnych zdarzeń sercowych:zgonówzjakiejkolwiek przyczyny, nagłych zgonów i zawałów serca. W grupie z obydwoma nieprawidłowymi parametrami HRT u 1 osoby pod koniec pierwszego roku obser­wacji rozwinęło się nadciśnienie tętnicze, u 1 - napadowe migotanie przedsionków. Wyniki: W badanej grupie 100 osóbzdrowych średnia wartośćTO wyniosła: -1,95±7,9%,TS: 12,9±11,9 ms/odstęp RR. Prawidłowy TO stwierdzono u 73%, prawidłowy TS u 88%, a obydwa prawidłowe parametry u 66%. Wartości TO i TS różniły się istotnie pomiędzy osobami z obydwoma prawidłowymi i nieprawidłowymi parametrami HRT. Wnioski: Wśród zdrowych stwierdza się wysoki odsetek osób z wartościami parametrów HRT związanych z niskim ryzykiem wystąpienia SCD po zawale serca. Wskazuje to na możliwość ich zastosowania jako wartości referencyjnych dla populacji osób zdrowych.