Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki ryzyka komorowych zaburzeń rytmu u dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi serca

Autor:
Olga Trojnarska, Stefan Grajek, Lucyna Kramer, Agnieszka Bartczak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
18
Strona końcowa:
23
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wady serca wrodzone, zaburzenia rytmu serca
Czytaj

Wprowadzenie: Komorowe zaburzenia rytmu (EV) są najczęstszą przyczyna nagłych zgonów, których częstość w populacji dorosłych z wadami wro­dzonymi serca (wws) jest większa niż w porównywalnej wiekowo populacji. Celem pracy jest określenie znaczenia rokowniczego złożoności wady, wykonania operacji kardiochirurgicznej, wyjściowego upośledzenia wydolności serca — NYHA>I, sinicy oraz wieku i płci dorosłego pacjenta z wws, zgłaszającego się po raz pierwszy do poradni specjalistycznej, na występowanie EV w czasie wieloletniej obserwacji. Materiał i metodyka: Przeanalizowano dane 1304 pacjentów (586 mężczyzn), w wieku od 18 do 72 lat (średnio 29,4±10,6 lat), obserwowanych w latach 1995-2004. ?redni czas obserwacji 3,52±1,83 lata. Jako EV przyjęto >30 pobudzeń dodatkowych jednokształtnych na godzinę. Wyniki: Obserwacja wykazała, iż prawdopodobieństwo wystąpienia EV po 2 latach wynosi 2,3%, po 10 latach -12,4%. Na podstawie analizy jedno-czynnikowej dowiedziono, iż prawdopodobieństwo występowania EV w czasie obserwacji jest większe u chorych z wadami złożonymi (p=0,00001), z upośledzoną wyjściowo wydolnością serca (NYHA>I) (p=0,00001) oraz sinicą (p=0,00001). Znaczenia takiego nie ma wykonanie operacji kardiochirurgicznej w przeszłości oraz płeć pacjenta. Analiza regresji Coxa wykazała, iż złożoność anatomiczna wady jest jedynym statystycznie istotnym czyn­nikiem ryzyka EV (HR=3,45). Pozostałe czynniki nie są istotne lecz pewne znaczenie kliniczne ma wyjściowe upośledzenie wydolności serca, zwiększa­jąc względne ryzyko EV (HR=2,23). Sinica, wiek, wykonanie operacji kardiochirurgicznej nie mają znaczenia rokowniczego. Wnioski: 1. Złożoność anatomiczna wady jest istotnym czynnikiem ryzyka EV. 2. Wyjściowe upośledzonej wydolności serca zwiększa ich względne ryzyko. 3. Sinica zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia EV, lecz nie ma znaczenia rokowniczego. 4. Wykonanie operacji, płeć i wiek chorego nie mają wpływu na występowanie EV.