Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echokardiograficzna ocena rotacji lewej komory przy zastosowaniu techniki śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking)

Autor:
Ewa Szymczyk, Łukasz Chrzanowski, Maria Krzemińska-Pakuła, Barbara Uznańska, Michał Plewka, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
1
Strona początkowa:
31
Strona końcowa:
36
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
echokardiografia, technika śledzenia markerów akustycznych, rotacja lewej komory
Czytaj

Wprowadzenie: Jak dotąd jedyną metodą oceny w warunkach klinicznych złożonej biomechaniki serca uwzględniającej deformację skrętną lewej komory, było obrazowanie przy pomocy rezonansu magnetycznego. Obecnie możliwe jest to także dzięki zastosowaniu echokardiografii tkankowej i specjalnego algorytmu śledzenia markerów akustycznych w skali szarości (speckle tracking echocardiography - STE). Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 33 pacjentów (17 mężczyzn, średni wiek 53,9 lat) z chorobą niedokrwienną serca (87%), nadciśnieniem tętniczym (76%), wadą zastawki aortalnej (12%) oraz napadowym migotaniem przedsionków (3%). U każdego pacjenta wykonano standardowe badanie echokardiograficzne oraz przeprowadzono analizę rotacji LV na poziomie podstawy serca i koniuszka przy zastosowaniu STE. Oceniano: frak­cję wyrzutową lewej komory (LVEF), wymiar końcoworozkurczowy LV (LVDD), wymiar końcowoskurczowy LV (LVSD), grubość przegrody międzykomorowej (IVS) i ściany tylnej (PW) w skurczu i rozkurczu, wskaźnik masy lewej komory (LVMI), wymiar lewego przedsionka i wymiar prawej komory oraz rotację i skręcenie lewej komory w punkcie czasowym odpowiadającym zamknięciu zastawki aortalnej (AVC). Wyniki: U badanych pacjentów stwierdzono wymiar końcoworozkurczowym lewej komory (LVDD) 40-57 mm (średnio 46,9 mm) oraz prawidłową lub w niewielkim stopniu upośledzoną czynność skurczową LVEF 37-69% (średnio 55,5%±9,4%). Wartości średnie wynosiły: dla rotacji LV -7,2°±2,8° u pod­stawy serca i 8,9°±5,7° na poziomie koniuszka, natomiast dla skręcenia LV 16,1 °±6,3°. W podgrupie chorych z wartościami skręcenia LV większymi od 10° (n=26) oraz chorych z obniżonym skręceniem LV mniejszym niż 10° (n=7), stwierdzono statystycznie istotne różnice dotyczące: LVEF=58% vs. 46% (p<0,05) oraz LVDD 45,2mm vs. 51,2mm (p<0,05). Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic pod względem LVMI, AVC, średniej częstości rytmu serca, wymiaru lewego przedsionka i prawej komory. Jednoczynnikowa analiza korelacji wartości skręcenia lewej komory i standardowych parametrów echokardiograficznych, wykazała istotne statystycznie zależności w zakresie: LVEF (r=0,43; p=0,01), LVDD (r=-0,5; p=0,004), LVSD (r=-0,5; p=0,002), IVSd (r=0,5; p=0,007), IVSs (r=0,5; p=0,005), PWd (r=0,4; p=0,01), PWs (r=0,4; p=0,01). Wnioski: Określona dzięki technice śledzenia markerów akustycznych wartość skręcenia wokół osi długiej u pacjentów z prawidłową lub w niewielkim stopniu upośledzoną czynnością skurczową lewej komory wynosi około 16°. Ponadto dobrze koreluje ze standardowymi parametrami echokardiograficznymi. Stopień zaburzeń kurczliwości lewej komory związany jest z obserwowanymi wartościami skręcenia lewej komory. Konieczne są dalsze badania w obrębie większych grup pacjentów i osób zdrowych, które umożliwią potencjalnie pełniejszą charakterystykę echokardiograficzną defor­macji skrętnej lewej komory.