Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Krwawienie z odbytu u dzieci starszych - ocena czynników etiologicznych i planu postępowania diagnostycznego

Autor:
Mirosława Uścinowicz, Elżbieta Jarocka-Cyrta, Janusz Semeniuk, Jarosław Kowalczuk, Maciej Kaczmarski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
2
Strona początkowa:
57
Strona końcowa:
60
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
krwawienie z odbytu, etiologia, diagnostyka, endoskopia
Czytaj

Wprowadzenie: Krwawienie z odbytu jest objawem alarmującym i powodem diagnostyki szpitalnej. Podjęto próbę usystematyzowania badań, zalecanych w początkowym etapie diagnostyki i wykonywanych w trybie planowym. Cel pracy: Ocena czynników etiologicznych krwawienia z odbytu u dzieci starszych hospitalizowanych w Klinice. Analizowano cha­rakter objawów i plan diagnostyczny z uwzględnieniem badań endoskopowych. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 30 dzieci w wieku 3-18 lat, skierowanych do Kliniki w latach 2005-2006 z powodu wystąpie­nia krwawienia z odbytu. Z analizy wykluczono dzieci z rozpoznaniem nieswoistych zapaleń jelit. W oparciu o wywiad oceniano przebieg schorzenia. Zakres badań diagnostycznych obejmował badania laboratoryjne i endoskopię jelita grubego z oceną histopato­logiczną. Wyniki: W badanej grupie dominowały krwawienia epizodyczne (96,7% badanych). Krwawieniom towarzyszyły: zaparcie (53,3%), bóle brzucha (36,7%), biegunki (13,3%), u 10% dzieci możliwy związek z alergia pokarmową. Rozpoznano zmiany okołoodbytnicze, tj. wyprzenia u 10%, szczelinę odbytu u 10% i guzki krwawnicze u 10%. W ocenie endoskopowej nie stwierdzono zmian u 76,7%, cechy zapalenia obecne były u 16,7%, w 1 przypadku stwierdzono polip odbytnicy i zmiany naczyniowe. Nie wykazano zależności między typem krwawienia a obrazem endoskopowym i oceną histopatologiczną. Wnioski: 1. Gdy ocena krwawienia z odbytu w oparciu o wywiad oraz badanie fizykalne jest niewystarczająca, należy uzupełnić ją konieczny­mi badaniami dodatkowymi. 2. W diagnostyce należy uwzględnić badanie endoskopowe; wskazania do kolonoskopii powinny być ustalane indywidualnie, a przy braku endoskopowych cech zapalenia badanie histopatologiczne nie ma większego znaczenia w dalszym postępowaniu leczniczym. 3. U dzieci w dobrym stanie klinicznym, z niewielkim krwawieniem z odbytu, diagnostyka jest konieczna, ale w trybie planowym, niepilnym.