Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena oczekiwań podopiecznych Praktyk Lekarzy Rodzinnych z owrzodzeniami goleni względem rodziny/opiekunów oraz ich realizacji

Autor:
Witold Drzastwa, Witold Lukas, Elżbieta Mizgała, Hanna Matuszewska-Zbrońska, Ewa Bujak-Rosenbeiger,AdamTomczyk, Krystian Adamik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
79
Strona końcowa:
82
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
owrzodzenia goleni, lekarz rodzinny
Czytaj

Wprowadzenie: Owrzodzenia podudzi stanowią poważny problem zdrowotny w codziennej praktyce lekarza rodzinnego. W celu lepszego zrozumienia pacjentów z owrzodzeniami podudzi podjęto badanie mające na celu rozpoznanie oczekiwań pacjenta względem rodziny/opiekunów i jednocześnie umożliwiające opracowanie strategii postępowania, budowania wzajemnych relacji i podniesienia efektywności leczenia. Cel pracy: Rozpoznanie oczekiwań pacjentów z owrzodzeniami podudzi wobec rodziny/opiekunów zwłaszcza w zakresie codziennych czynności domowych, wsparcia psychicznego, pomocy finansowej oraz dostępności do opieki medycznej z uwzględnieniem płci, wieku oraz przebiegu leczenia. Porównanie oczekiwań pacjentów z opi­nią opiekunów o realizacji zadań wobec swoich podopiecznych. Odniesienie stopnia spełnienia oczekiwań pacjentów z owrzodzeniami podudzi do wyników leczenia. Materiał i metody: W badaniu udział wzięło 59 pacjentów (z 4 Praktyk Lekarzy Rodzinnych) z aktywnym owrzodzeniem kończyn dolnych, w tym 44 (74,6%) kobiet i 15 (25,4%) mężczyzn. ?redni wiek badanej populacji wynosił 63,7 roku (27-82 lat). W badaniu wykorzystano autorskie formularze ankietowe adresowane do 2 grup respondentów: dla chorego i dla rodziny/opiekunów chorego. Wyniki: Według pacjentów najwięcej oczekiwań w stosunku do rodzin/opiekunów dotyczyło pomocy w dotarciu na konsultację lekarską - 43 (72,9%), przejęcia obowiązków domowych - 39 (66,1%), wsparcia w chorobie - 31 (52,5%) oraz poświęcania większej ilości czasu - 29 (49,2%). Członkowie rodzin/opiekunowie wypowiadali się w większości zgodnie z odczuciami swoich podopiecznych. W badaniu wykazano znamienne zróżnicowanie potrzeb kobiet i mężczyzn. Kobiety znamiennie częściej oczekiwały przejęcia obowiązków domowych przez rodzinę/opiekunów. Spełnienie wszystkich oczekiwań przez rodzinę/opiekunów zadeklarowało 49 (83,1%) ankietowanych pacjentów. Wnioski: 1. Znajomość oczekiwań pacjenta, wsparcie rodziny i lekarza są istotnymi elementami korzystnie wpływającymi na proces leczenia owrzodzeń podudzi. 2. Członkowie rodzin/opiekunowie pacjentów z owrzodzeniami podudzi mają poczucie ich oczekiwań pokrywające się w większości z odczuciami swoich podopiecz­nych. 3. Pacjenci z owrzodzeniami podudzi, których owrzodzenia zostały wygojone podczas obserwacji, wykazywali znamiennie wyższy poziom spełnienia swoich oczekiwań przez swoich opiekunów.