Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Powikłania stomii jelitowych - leczenie chirurgiczne

Autor:
Marek Szczepkowski, Maria Niemirowicz-Szczytt
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
2
Strona początkowa:
183
Strona końcowa:
188
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
miejscowe powikłania stomii, przepuklina okołostomijna, powikłania chirurgiczne
Czytaj

Wzrost zachorowalności na nowotwory jelita grubego oraz inne czynniki (choroby zapalne, urazy) spowodowały, że mimo niezwykle dynamiczne­go rozwoju technik chirurgicznych i technologii medycznych, liczba wykonywanych stomii nie uległa zmniejszeniu. Efektem postępu w chirurgii jelita grubego powinno być również określone podejście do końcowego etapu operacji - wykonanie stomii chirurg musi postrzegać jako bardzo istotną czynność. Prawidłowe umiejscowienie i wykonanie brzusznego odbytu jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących jego prawidłowe funkcjonowanie. To z kolei warunkuje szybki powrót pacjenta ze stomią do pełnej aktywności życiowej i decyduje o jakości jego życia. Powikłania stomii dzielimy na ogólnoustrojowe i miejscowe. Spośród powikłań ogólnoustrojowych (nie są one tematem niniejszej pracy) do naj­ważniejszych należą powikłania psychosocjalne, seksualne i metaboliczne. Powikłania miejscowe mogą wystąpić jako zmiany dermatologiczne na skórze wokół brzusznego odbytu lub mogą mieć charakter chirurgiczny. Chirurgiczne miejscowe powikłania stomii występują w bezpośrednim okresie pooperacyjnym - powikłania wczesne, natomiast powikłania późne mogą pojawić się nawetw kilkadziesiąt lat po operacji. Do najczęściej obserwowanych miejscowych powikłań stomii, wymagających leczenia chirurgicznego należą: przepuklina okołostomijna, wypadanie, zwężenie, wciągnięcie stomii, niedokrwienie i martwica stomii, wciągnięcie brzusznego odbytu, przetoka okołostomijna, brakzrostu śluzówkowo-skórnego, wszczepy śluzówkowe, skręcenie jelita w pobliżu stomii oraz wznowa choroby podstawowej w stomii. Wyniki chirurgicznego leczenia chorych nie mogą być oceniane tylko na podstawie śmiertelności i odsetka powikłań pooperacyjnych. Obecnie bardzo ważne są takie parametry jak: samoocena chorego, funkcjonowanie organizmu w porównaniu do okresu przedoperacyjnego, ocena jakości jego życia. W niniejszej pracy przedstawiono poszczególne rodzaje powikłań wymagające leczenia chirurgicznego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn ich powstania oraz sposobów leczenia. Leczenie chirurgiczne miejscowych powikłań stomii jelitowych znacznie poprawia jakość życia w tej grupie chorych. Jest to szczególnie widoczne w przypadku przepukliny okołostomijnej.