Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej dzieci z wybranymi chorobami przewlekłymi w porównaniu do wydolności dzieci zdrowych

Autor:
Katarzyna Haładaj, Katarzyna Kulińska-Szukalska, Ewa Rychłowska, Joanna Golec, Danuta Chlebna-Sokół
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
2
Strona początkowa:
105
Strona końcowa:
109
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
choroby przewlekłe, dzieci, wydolność wysiłkowa
Czytaj

Wprowadzenie: Jednym z najważniejszych wykładników rozwoju biologicznego oraz stanu zdrowia dziecka jest wydolność wy­siłkowa. Poziom wydolności kształtuje się głównie w okresach dzieciństwa i młodzieńczym. Wszystkie negatywnie oddziałujące w tych fazach rozwoju czynniki, w tym choroby przewlekłe, mają zdecydowanie niekorzystny wpływ na ostateczny poziom wydol­ności także i przez dodatkowe, długotrwałe ograniczenie aktywności ruchowej, w tym także aktywności spontanicznej. Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj przewlekłego zaburzenia w stanie zdrowia wpływa na obniżenie wydolności wysiłkowej dziecka. Materiał i metody: Badaniami objęto 218 dzieci w wieku od 9 do 15 lat. Wśród nich u 40 rozpoznano otyłość, u 35 — osteopenię lub osteoporozę, 26 dzieci chorowało na astmę oskrzelową, a u 17 dzieci stwierdzono wady postawy. Zbadano także 100-osobową grupę dzieci zdrowych w tym samym wieku ze szkół podstawowych. Poziom wydolności wysiłkowej oceniano podczas testu na bieżni ruchomej według protokołu Bruce'a. Bezpośrednio oznaczano maksymalne pochłanianie tlenu - VO2max wyrażone w ml/kg m.c./min oraz zmierzono czas trwania wysiłku. Spośród parametrów biochemicznych w surowicy krwi oceniano pH krwi i stężenie kwasu mlekowego przed wysiłkiem oraz 1 minutę i 3 minuty po wysiłku w czasie restytucji. Metodą wywiadów bezpośrednich od dzieci przeprowadzono także badania ankietowe, które dotyczyły czasu aktywności. Wyniki: Poziom wydolności wysiłkowej dzieci przewlekle chorych, oceniany VO2max, był istotnie niższy w porównaniu do dzieci zdrowych. Najniższy charakteryzował dzieci otyłe, najwyższy - chorujące na astmę oskrzelową. Stwierdzono także, że zarówno wśród dzieci przewlekle chorych jak i zdrowych przeważał mały stopień aktywności fizycznej. Najmniej aktywne były dzieci otyłe. Wnioski: 1. Dzieci chore przewlekle osiągnęły istotnie niższe poziomy wydolności w odniesieniu do grupy porównawczej. 2. Spośród dzieci chorych przewlekle najniższą wydolnością wysiłkową charakteryzowały się dzieci z otyłością, a najwyższą — dzieci chorujące na astmę oskrzelową. 3. Wydolność wysiłkowa dzieci zdrowych jest niższa w porównaniu do badań sprzed kilkunastu lat.