Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Realizacja szczepień ochronnych u dzieci pozostających pod opieką poradni neurologicznej

Autor:
Ewa Szynczewska, Katarzyna Drobik-Wąsiewicz, Elżbieta Żelazowska, Danuta Chlebna-Sokół
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2009
Tom:
39
Numer:
2
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
121
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
szczepienia ochronne, choroby oun, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: W Polsce obowiązkowe szczepienia ochronne wykonywane są przeciętnie u ponad 95% dzieci i młodzieży. Jed­nak ich stosowanie, obok powszechnego uznania, budzi także krytykę i obawy. Najwięcej kontrowersji wywołuje wykonywanie szczepień ochronnych u dzieci z problemami neurologicznymi. Cel pracy: Analiza częstości i przyczyn odstępstw od szczepień u dzieci pozostających pod opieką poradni neurologicznej, a także ocena wiedzy rodziców na temat szczepień ochronnych i źródeł jej pochodzenia. Materiały i metody: Badaniami objęto 153 dzieci, które odbyły wizytę w Poradni Neurologicznej przy SP ZOZ USK nr 4 w Łodzi między lipcem a październikiem 2008 roku. Oceniane były szczepienia zawarte w polskim Programie Szczepień Ochronnych. Wyniki: Wśród całej grupy badanych dzieci 91% było szczepionych według indywidualnego kalendarza. Jedynie 29% zostało za­szczepionych zgodnie z aktualnie obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych, z czego zaledwie 4,2% w terminie. Medycz­ne przeciwwskazania przeciwko przynajmniej 1 szczepionce stwierdzono u 60 dzieci (50%). Większość z nich (37,6%) stanowiły przeciwwskazania czasowe. Większość ankietowanych (62,5%) oceniła swoją wiedzę na temat szczepień jako małą, jedynie 4,2% —jako dobrą; 71% badanych rodziców nie znała szczepień zalecanych; tylko 11% dzieci otrzymało szczepionkę zalecaną. Wiedzę na temat szczepień ochronnych rodzice czerpali zwykle z kilku źródeł, najczęściej z rozmowy z lekarzem rodzinnym (58,3%). Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że wiele dzieci z chorobami układu nerwowego jest dyskwali­fikowanych ze szczepień bez uzasadnienia klinicznego. U dzieci z chorobami neurologicznymi istnieje bezwzględna konieczność indywidualnego ustalenia kalendarza szczepień i szczegółowej oceny stanu zdrowia po szczepieniu.