Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sytuacja społeczno-demograficzna i zdrowotna dzieci z zespołem Downa na podstawie własnych obserwacji

Autor:
Ludwika Sadowska, Barbara Górecka, Anna Maria Choińska, Anna Sadowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
2
Strona początkowa:
93
Strona końcowa:
101
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dziecko z zespołem Downa, rodzina, sytuacja społeczno-demograficzna
Czytaj

Wprowadzenie: Rodzina tworzy warunki i atmosferę rozwoju dziecka z zespołem Downa, jest miejscem, w którym kształtują się więzi, osobowość oraz przebiega rozwój jej członków. Celem pracy jest ocena warunków społeczno-demograficznych rodziny, stan zdrowia rodziców, okresu ciąży porodu i stanu noworodka dzieci z zespo­łem Downa. Materiał i Metody: Retrospektywna ocena obejmuje 630 dzieci z zespołem Downa (ZD) leczonych w przyklinicznej poradni specjalistycznej, podzielo­nych w zależności od daty urodzenia na 3 podgrupy: A - 100 dzieci urodzonych do 1990 r., B - 445 dzieci urodzonych w latach 1991-2000, C - 85 dzieci urodzonych w latach 2001-2008, w odniesieniu do 50 dzieci zdrowych (GK). Dane z dokumentacji medycznej pogrupowane w 29 cech zbiorczych (X1-X29) stanowiły bazę do analizy wyników i różnic statystycznych w porównaniu badanych grup dzieci. Wyniki: Podgrupy badanych dzieci z zespołem Downa nie różniły się istotnie między sobą pod względem warunków socjalno-bytowych z wyjątkiem liczby wykonanych badań cytogenetycznych i wieku rozpoczęcia terapii. Różnice wystąpiły w porównaniu z dziećmi zdrowymi w zakresie wieku i pozio­mu wykształcenia rodziców, przebiegu ciąży, porodu i stanu noworodka, czasu pobytu w oddziale noworodkowym lub pediatrycznym po urodzeniu. Wnioski: W grupie badanych dzieci z ZD w porównaniu z grupą dzieci zdrowych, istotnie częściej występują patologie w zakresie przebiegu ciąży (wcześ-niactwo, zagrożenie poronieniem, infekcje wewnątrzmaciczne), porodu i stanu noworodków, które wymagają częściej dłuższego pobytu na oddziale po urodzeniu. Na przestrzeni 3 dziesięcioleci zaobserwowano korzystne zmiany postrzegania dziecka z zespołem Downa w rodzinie, wcześniejsze ustalania diagnozy i rozpoczęcie terapii.