Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Porównanie wybranych parametrów elektrofizjologicznych i echokardiograficznych u chorych z nawrotnym przedsionkowo-komorowym i węzłowym częstoskurczem poddanym ablacji RF

Autor:
Jacek Lelakowski, Adam Dreher, Jacek Majewski, Mieczysław Pasowicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
91
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
parametry echokardiograficzne, ablacja RF, nawrotne częstoskurcze
Czytaj

Wprowadzenie: Ablacja RF jest uznaną metodą niefarmakologicznego leczenia nawrotnych częstoskurczów nadkomorowych typu AVNRT i AVRT. Arytmie te różnią się podłożem anatomicznym i mechanizmem elektrofizjologicznym. Celem pracy było porównanie wybranych parametrów elektrofizjologicznych i echokardiograficznych u chorych z AVNRT, AVRT poddanych ablacji RF. Materiał i metodyka: Badana populacja obejmowała 24 pacjentów (4 mężczyzn (m), wiek średni 42,7 lat), u których wykonano skuteczną ablację RF z powodu AVNRT (grupa A) oraz 24 pacjentów (10 m, wiek średni 38,1 lat), poddanych ablacji z powodu AVRT (grupa B). Do badań nie kwalifikowano osób powyżej 50 r.ż., ze współistniejącymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, upośledzoną istotnie globalną kurczliwością LK (EF<50%). Wszystkich pacjentów poddano badaniom 6 mies. przed zabiegiem oraz 6 mies. po zabiegu, posługując się następującymi metodami: a) badanie podmiotowe i przedmiotowe, b) standardowy zapis powierzchniowy EKG, c) 24-godzinne badanie EKG metodą Holtera, d) przezklatkowe badanie echokardiograficzne z oceną parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej LK oraz wymiarów jam serca. Wyniki: Po ablacji w grupie A stwierdzono istotne zmniejszenie wymiaru końcowo-skurczowego LK (LVESD) (31,1 ±3,9 vs. 28,3±3,7 mm; p<0,001), przyrost frakcji wyrzutowej LK (EF) (62,5±6.6 vs.70,3±6,7%; p<0,001) oraz frakcji skracania wymiaru poprzecznego LK (FS) (34,5±4,8 vs. 39,3±5,3%; p<0.001).WgrupieB parametry te nie uległy istotnym zmianom.Wzakresie parametrówfunkcji rozkurczowej LKstwierdzonowgrupie A istotny wzrost fali rozkurczowej napływu płucnego D, propagacji napływu LKVp (p<0,001) oraz istotne zmniejszenie prędkości fali skurczowej napływu S i wsteczne­go napływu płucnego AR (p<0,001). W grupie B wartości powyższych parametrów echokardiograficznych przed ablacją były lepsze pod względem hemodynamicznym i po zabiegu niektóre z nich uległy jeszcze większej poprawie. Wszystkie wymiary LP uległy istotnemu zmniejszeniu po ablacji w grupie A i B (p<0,001). Wymiary prawego przedsionka istotnie zmniejszyły się tylko w A (p<0,001). Długość cyklu tachykardii i czas wstecznego przewodzenia komorowo-przedsionkowego były najkrótsze w AVNRT. Wnioski: 1. Częstoskurcze AVNRT upośledzają funkcję skurczową i rozkurczową lewej komory; 2. U chorych z AVNRT ablacja poprawia funkcję skurczo­wą i rozkurczową lewej komory, podczas gdy u pacjentów z AVRT nie miała istotnego wpływu na wymiary i czynność skurczową lewej komory; 3. Eliminacja częstoskurczów AVNRT powodowała zmniejszenie wymiaru lewego i prawego przedsionka, a AVRT - tylko lewego.