Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki ryzyka zaburzeń przewodnictwa i bodźcotwórczości u dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi serca

Autor:
Olga Trojnarska, Stefan Grajek, Lucyna Kramer, Agnieszka Bartczak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
92
Strona końcowa:
97
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wady serca wrodzone, zaburzenia rytmu serca
Czytaj

Wprowadzenie: Zaawansowane zaburzenia przewodnictwa i bodźcotwórczości (ZPB) są częstym powikłaniem u pacjentów z wadami wrodzonymi serca (WWS). Ich patogeneza jest złożona, bywają efektem pierwotnych zmian w budowie układu przewodzącego, anomalii jego unaczynienia jak i uszkodzenia w czasie wykonywanego zabiegu kardiochirurgicznego. U części chorych obserwowana jest dysfunkcja węzła zatokowego. Ze względu na anomalie budowy serca i naczyń, stwarzają istotny problem w czasie implantacji układu stymulującego. Celem pracy jest określenie znaczenia rokowniczego wybranych cech charakteryzujących dorosłego pacjenta z WWS, zgłaszającego się po raz pierw­szy do poradni specjalistycznej, na występowanie zaburzeń przewodnictwa i bodźcotwórczości w czasie wieloletniej obserwacji. Przyjęto, iż cechami charakteryzującymi analizowanych pacjentów są: złożoność wady, wykonanie operacji kardiochirurgicznej w przeszłości, wyjściowe upośledzenie wydolności serca - NYHA >I, obecność sinicy, oraz ich wiek i płeć. Materiał i metodyka: Przeanalizowano dane 1304 pacjentów (586 mężczyzn), w wieku od 18 do 72 lat (średnio 29,4±10,6 lat), obserwowanych w latach 1995-2004 w Poradni Wad Wrodzonych Serca u Dorosłych przy I Klinice Kardiologii UM w Poznaniu. ?redni czas obserwacji wynosił 3,52±1,83 roku. Jako zaburzenia przewodnictwa i bodźcotwórczości przyjęto następujące stany kliniczne: blok przedsionkowo-komorowy I-III°, rytm węzłowy, zahamowanie zatokowe (pauzy >2 sek.), bradykardia (<30 uderzeń na minutę w ciągu nocy i <40 w ciągu dnia). Wyniki: ZPB występowały u 139 pacjentów, co stanowiło 10,6% populacji. Prawdopodobieństwo występowania ZPB jest większe u chorych z wadami złożonymi (p=0,00001), z upośledzoną wyjściowo wydolnością serca (p=0,00001), z sinicą (p=0,002) i u mężczyzn (p=0,005). Znaczenia takiego nie ma wykonanie operacji kardiochirurgicznej. Udowodniono, iż czynnikami ryzyka wystąpienia ZPB są: złożoność wady (HR=2,64), wyjściowe upośledzenie wydolności serca (HR=2,13) oraz płeć męska (HR=1,63). Pozostałe cechy nie mają znaczenia rokowniczego. Wnioski: Złożoność anatomiczna wady, płeć męska oraz wyjściowe upośledzenie wydolności serca zwiększają ryzyko zaburzeń przewodnictwa i bodźcotwórczosci u dorosłych pacjentów z WWS. Sinica zwiększa prawdopodobieństwo tego zdarzenia klinicznego. Wykonanie operacji kardiochirurgicznej oraz wiek chorego nie mają znaczenia prognostycznego.