Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wartość prognostyczna ilościowego oznaczania sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe (h-FABP) w grupie chorych z ostrym zespołem wieńcowym

Autor:
Małgorzata Wraga, Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak, Piotr Lipiec, Janusz ?migielski, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
98
Strona końcowa:
103
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostry zespól wieńcowy, zawał serca, markery martwicy
Czytaj

Wprowadzenie: Zawał mięśnia sercowego wraz z powikłaniami stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej kardiologii klinicznej. Spośród markerów biochemicznych, białko sercowe wiążące kwasy tłuszczowe (h-FABP), odznacza się wysoką czułością i swoistością we wczesnej fazie zawału. Od kilku lat dostępny jest jakościowy test oznaczania h-FABP (poin ofcare test - POCT) CardioDetect med., a od niedawna jest możliwa densy-tometryczna analiza ilościowa tego wyniku przy użyciu aparatu CardioDetect quant. Wartość diagnostyczna h-FABP jest niepodważalna, natomiast, stosunkowo niewiele jest doniesień związanych z oceną jego wartości prognostycznej po ostrym zespole wieńcowym (OZW). Cel pracy: Celem badania była ocena wartości prognostycznej wczesnego, ilościowego oznaczania h-FABP wodniesieniu do występowania poważnych uprzednio zdefiniowanych zdarzeń sercowych i związanego z tym rokowania odległego (180 dni) w grupie 104 pacjentówz OZW. Materiał i metodyka: Do badania włączonych zostało 104 pacjentówz OZW (34 kobiety, 70 mężczyzn, śr. wieku 61 lat) hospitalizowanych w II Katedrze Kardiologii wŁodzi z powodu bólu w klatce piersiowej, utrzymującego się nie dłużej niż 24 godz. przed przyjęciem do szpitala. U każdego pacjenta oznaczano przy przyjęciu i po 6 godz. jakościowo h-FABP. Następnie był on poddany analizie ilościowej przy użyciu czytnika Cardio Detect quant. Na podstawie kryteriów EKG i markerów biochemicznych grupa 104 pacjentów liczyła: 73 pacjentów z STEMI, 13 z NSTEMI, 18 z UA. Zgromadzono dane (wizyty kontrolne po 30 i 180 dniach), dotyczące częstości występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (MACE). Wyniki: Porównano dokładność diagnostyczną wszystkich analizowanych markerów martwicy miokardium. W pierwszym pomiarze h-FABP charakte­ryzował się 96,5% czułością, 72,2% swoistością. Czułość pozostałych markerów w pierwszym pomiarze była niższa i wynosiła 90,7% dla CK-MBmass, 61,6% dla cTnT. Swoistość 61,1% dla CK-MBmass, 100% dla cTnT. Na podstawie zebranych danych określono częstość występowania uprzednio zdefi­niowanych zdarzeń niepożądanych (zgon, MI, powtórna rewaskularyzacja i hospitalizacja) w obserwacji 180-dniowej wzależności od wyników ilościo­wych h-FABP przy przyjęciu, jak również po 6 godz. Pacjenci z dodatnim wynikiem h-FABP przy przyjęciu mieli 6-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych (bez uwzględniania hospitalizacji), niż pacjenci z ujemnym wynikiem h-FABP przy przyjęciu (95% CI 1,0386-6,9348). Analogicznie chorzyz dodatnim wynikiem h-FABP po 6godz. od przyjęcia mieli ponad 3-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia MACE (z uwzględnieniem hospitalizacji), niż pacjenci z ujemnym wynikiem h-FABP po 6 godz. od przyjęcia (95% CI 1,1018-4,6816). Wnioski: Ilościowy pomiar h-FABP charakteryzował się wysoką czułością i swoistością, wyższą niż pomiar stężenia CK-MBmass i cTnT przy przyjęciu w grupie pacjentów z OZW. Wynik dodatni h-FABP dostarcza istotnych informacji o charakterze prognostycznym dotyczących wystąpienia złożonego punktu końcowego (zgon, MI, CABG, powtórna rewaskularyzacja, hospitalizacja) u pacjentów po OZW w czasie 180 dni obserwacji.