Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza zmienności rytmu serca u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą - przydatność wskaźników falkowych

Autor:
Katarzyna Torzyńska, Agnieszka Janowska-Kulińska, Agata Markiewicz-Grochowalska, Katarzyna Pawlak-Buś, Anna Sowińska, Lucyna Kramer, Jerzy Moczko, Tomasz Siminiak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
2
Strona początkowa:
104
Strona końcowa:
109
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wskaźniki falkowe, autonomiczna neuropatia układu sercowo-naczyniowego, stabilna ChNS, cukrzyca typu 2
Czytaj

Wprowadzenie: Analiza zmienności rytmu zatokowego jest jedną z nieinwazyjnych metod oceny rokowania u pacjentów z chorobą niedokrwienną (ChNS) serca i jednocześnie cennym narzędziem wykorzystywanym w diagnostyce cukrzycowej neuropatii sercowo-naczyniowej (CAN). Cel pracy: Porównanie wartości parametrów zmienności rytmu serca w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz w połączonych dziedzinach czasu i często­tliwości u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą z wartościami tych parametrów zmierzonymi u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca bez współistniejącej cukrzycy. Ponadto celem pracy jest analiza porównawcza przydatności klinicznej dotychczas powszechnie stosowanych klasycznych wskaźnikówzmienności rytmu serca i nowych modeli matematycznych (wskaźnikówfalkowych w1, w2, w3, w4, w5). Materiały i metodyka: Do badania zakwalifikowano kolejnych 368 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, którzy zgłosili się na planową korona-rografię lub angioplastykę tętnic wieńcowych. Pacjentów zakwalifikowanych do badania podzielono na 2 grupy: chorych na cukrzycę (DM+) - wszyscy mieli cukrzycą typu 2 (78 chorych) i tych, którzy nie mieli cukrzycy (290 chorych) (DM-). W całej badanej populacji na podstawie 5-minutowego, reje­strowanego metodą cyfrową, w pozycji leżącej EKG oznaczano klasyczne parametry HRV (czasowe - SDNN, r-MSSD, częstotliwościowe - metodą fourierowską i autoregresyjną) oraz 5 wskaźników falkowych (w1 -w5) będących elementem analizy czasowo-częstotliwościowej. Wyniki: U pacjentów DM+ w porównaniuz DM- wykazano znamiennie mniejsze wartości parametrów SDNN 23,68±3,56 ms vs. 30,45±2,19 ms; p=0,001, r-MSSD 55,82±4,66 ms vs. 65,91 ±2,93; p=0,002, ARTP 17,28±0,25 ms2 vs. 17,90±0,1425 ms2; p=0,01 oraz istotne większe wartości mocy całkowitej TP 18,14±5,78 ms2 vs. 16,03±3,04 ms2; p=0,03, AR VLF 0,08±0,002 vs. 0,07±0,0006; p=0,03. Wartości pozostałych parametrów nie wykazywały istotnych statystycznie różnic. Pacjenci DM+ mieli znamiennie mniejsze średnie wartości wskaźnika w1 i w2 w porównaniuz DM- (w1 1,64±0,32ms vs. 1,74±0,15 ms; p=0,002, w2 2,74±0,45 ms vs. 2,83±0,22 ms; p=0,04). Wskaźniki w3, w4, w5 nie różnicowały badanych grup. Wnioski: Obniżona średnia wartość HRV w populacji pacjentów z cukrzycą typu 2 może świadczyć o występowaniu w tej grupie CAN. ?rednie warto­ści wskaźników falkowych 1 i 2 są istotnie niższe w podgrupie chorujących na cukrzycę. Wartość predykcyjna wskaźników falkowych wymaga badań prospektywnych.