Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy wykonywanie badania przesiewowego w kierunku celiakii u dzieci z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy jest uzasadnione?

Autor:
Zofia Grzenda-Adamek, Anna Kalicka-Kasperczyk, Jerzy Starzyk, Krzysztof Fyderek
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2008
Tom:
10
Numer:
3
Strona początkowa:
125
Strona końcowa:
128
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
celiakia, autoimmunizacyjna choroba tarczycy, badanie przesiewowe
Czytaj

Wprowadzenie: Celiakia występuje u ok. 3-4% chorych z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy (autoimmune thyroid disease -AITD). Cel pracy: Ocena, na ile częstość występowania niemej postaci celiakii lub celiakii dotychczas niewykrytej u dzieci z AITD w rejonie małopolskim uzasadnia prowadzenie badania przesiewowego w jej kierunku. Materiał i metodyka: Materiał obejmował 109 pacjentów z AITD (89 dziewcząt i 20 chłopców) w wieku od 7 do 23 lat (średnia wieku 14,86 lat). W badaniu nie uwzględniono 6 dzieci z AITD oraz celiakią, u których AITD wystąpiła w trakcie trwania celiakii. AITD rozpoznano średnio w wieku 11,1 lat (0,5 -16,75): u 50 dzieci występowało wole z eutyreozą, u 52 stwierdzono kliniczną lub subkliniczną hipotyreozę, a u 7 dzieci nadczynność tarczycy. Wszystkie dzieci miały dodatnie miana przeciwciał przeciwko peroksy-dazie tarczycowej (thyroidperoxidase antibodies — TPOAb). U wszystkich dzieci oznaczono przeciwciała przeciw endomysium (endo-mysialantibodies-EMA) metodą immunofluorecencyjną w klasach IgA i IgG. W chwili badania 108 dzieci było w stadium eutyreozy. 1 dziecko miało wykonane badanie jeszcze w fazie hipotyreozy, bezpośrednio po wprowadzeniu substytucji hormonami tarczycy. U chorych oceniono wzrost i indeks masy ciała (body mass index— BMI) jako odchylenia standardowe (standard deviation — SD), oraz stężenie hemoglobiny (Hb). Wyniki: Obecność EMA stwierdzono u 1 chorej. Badanie histopatologiczne wycinków błony śluzowej jelita cienkiego wykazało cał­kowity zanik kosmków (Marsh 3c). U chorej nie obserwowano żadnych objawów klinicznych (wzrost +2,32 SD, BMI +0,92 SD, Hb=13,4 g/dl) co pozwoliło na rozpoznanie niemej postaci celiakii. Zastosowano dietę bezglutenową. U pozostałych chorych nie stwierdzono EMA, średnie wartości: wzrost SD=-0.01, BMI SD=0,16, Hb=13,5 g/dl. Częstość występowania nowych przypadków celiakii w AITD oceniono na ok. 1%. Wnioski: Nowo rozpoznaną celiakię stwierdzono u 1% badanych dzieci z AITD. Częstość ta nie uzasadnia wykonywania badania przesiewowego w kierunku celiakii u dzieci z AITD. U większości chorych ze współwystępowaniem tych chorób celiakia została roz­poznana przed wystąpieniem choroby tarczycy.