Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaawansowane metody echokardiograficznej oceny funkcji mięśnia sercowego u myszy z indukowanym zawałem mięśnia sercowego

Autor:
Ewa Szymczyk, Piotr Lipiec, Maciej Kurpisz, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
189
Strona końcowa:
194
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
badanie echokardiograficzne, myszy, zawał mięśnia sercowego
Czytaj

Wprowadzenie: Echokardiografia jako badanie nieinwazyjne, szeroko dostępne, wiążące się ze stosunkowo niewielkimi kosztami, stało się metodą chętnie wybieraną do oceny budowy i funkcji mięśnia sercowego w seryjnych badaniach myszy. Cel pracy: W niniejszej pracy dokonano przeglądu stosowanych w badaniu zwierząt technik echokardiograficznych oraz oceniono możliwości zastosowania analizy odkształcenia i tempa odkształcenia wyliczanych na podstawie echokardiografii doplerowskiej do analizy strukturalnych i funkcjonalnych zmian pojawiających się w zawale mięśnia sercowego u myszy. Materiał i metodyka: Do grupy badanej włączono 12 myszy (u 9 myszy indukowano zawał mięśnia sercowego). U każdej myszy rejestrowano obrazy mięśnia sercowego przy użyciu sondy liniowej 14 Hz w trybie M-mode, 2D, doplera tkankowego, w długiej i krótkiej osi. Dane analizowane w trybie offline przez 2 niezależnych badaczy, którzy oceniali: grubienie przedniej i tylnej ściany LK (aWT i pWT), frakcję skracania (FS), zmianę pola powierzchni (AC%), amplitudę odkształcania ściany przedniej (aS) i tylnej (pS) LK, tempo regionalnego odkształcania ściany przedniej (aSR) i tylnej (pSR) LK. Wyniki: Uzyskane obrazy pozwoliły na wiarygodną ocenę aWT, pWT, aS/aSR, pS/pSR, FS i AC% odpowiednio w 50%, 75%, 91,6%/91,6%, 91,6%/91,6%, 75% i 66,6% przypadków. ?redni czas badania dla WT, S/SR, FS i AC% wynosił odpowiednio: 1,3±0,5 min, 1±0,5 min/1±0,75 min, 1±0,4 min, 2±0,3 min. Powtarzalność oceniania na podstawie współczynnika korelacji między pomiarami aWT, pWT, aS/aSR, pS/pSR, FS i AC% uzyskanymi przez 2 niezależnych badaczy wynosiła odpowiednio: r=0,61 (p <0,05), r=0,93 (p <0,0001), r=0,98 (p <0,0001), r=0,88 (p=0,0002), r=0,61 (p=0,04) i r=0,76 (p=0,004). Wnioski: Obliczanie amplitudy odkształcania oraz tempa regionalnego odkształcania jako metoda mniej czasochłonna, powtarzalna, jest jednocześnie łatwiejsza w wykonaniu niż ocena grubienia ścian, frakcji skracania i zmiany pola powierzchni, które mogą być wykorzystywane w ocenie strukturalnych i funkcjonalnych zmian w zawale mięśnia sercowego u myszy.