Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie tkankowej echokardiografii doplerowskiej do oceny funkcji prawej komory u pacjentów z wadami wrodzonymi serca

Autor:
Olga Trojnarska, Agnieszka Bartczak, Magdalena Janus
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
195
Strona końcowa:
200
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wady serca wrodzone, tkankowa echokardiografia doplerowska
Czytaj

U pacjentów z wadami wrodzonymi serca obserwowane są zazwyczaj anomalie jego prawej komory. Ze względu na specyfikę budowy i ułożenie w klatce piersiowej, nie istnieje precyzyjna metoda oceny jej funkcji i budowy. W związku z tym obiecujące rezultaty niesie zastosowanie techniki tkankowej echokardiografii doplerowskiej (TDE). Analiza pacjentów z ubytkiem międzyprzedsionkowym, który charakteryzujące się przeciążeniem objętościowym, wykazała zwiększone wartości deformacji miokardialnej i miokardialnych prędkości skurczowych i rozkurczowych prawej komory. Badano wpływ zamknięcia ubytku międzyprzedsionkowego na parametry tkankowe, nie uzyskując jednoznacznych rezultatów. U pacjentów po operacji tetralogii Fallota stwierdzono zmniejszenie parametrów deformacji i prędkości miokardialnych, wydłużenie wskaźnika Tei oraz zmniejszenie wskaźnika przyśpieszenia w czasie skurczu izowolumetrycznego, zwłaszcza u chorych z istotną niedomykalnością płucną. Obciążenie skurczowe prawej komory w stenozie płucnej powoduje upośledzenie funkcji rozkurczowej i skrócenie rzutu komory. Funkcja prawej komory w pozycji systemowej, jak to ma miejsce w przełożeniu wielkich naczyń i skorygowanym przełożeniu wielkich naczyń, ulega systematycznemu pogorszeniu. Zjawisko to postępuje szybciej w pierwszej z wymienionych jednostek klinicznych, co potwierdzone zostało dokładnym badaniem TDE. U chorych z sercem o fizjologii pojedynczej komory stwierdzono zmniejszenie skurczowych prędkości miokardialnych, upośledzenie parametrów deformacji miokardium, wydłużenie wskaźnika Tei oraz wydłużenie czasu relaksacji izowolumetrycznej, co dowodzi dysfunkcji skurczowo/rozkurczowej. Analiza prawej komory za pomocą nowoczesnych technik echokardiograficznych ma jednak jeszcze wiele ograniczeń, takich jak anomalie zastawki trójdzielnej czy utrata rytmu zatokowego. Mała jest też liczebność przeprowadzanych badań. Niewiele z nich jest porównywanych do wyników badań inwazyjnych rezonansu magnetycznego. Z tego względu wskazane jest obecnie stosowanie i interpretowanie łącznie kilku uzupełniających się technik chokardiograficznych. Współcześnie zebrane dane dają jednak podstawy, aby rekomendować stosowanie technik echokardiografii tkankowej w tej populacji, a zwłaszcza u pacjentów, u których istnieje podejrzenie subklinicznego uszkodzenia komory, oraz u chorych potencjalnie wymagających zabiegu kardiochirurgicznego.