Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stopnia ekspresji białek Bcl-2 i Bcl-XL w przebiegu różnego typu starzenia się skóry.

Autor:
Barbara Zegarska, Wojciech Jóźwicki, Waldemar Placek, Alina Grzanka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
203
Strona końcowa:
210
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
starzenie się skóry, apoptoza, białko Bcl-2, białko Bcl-XL
Czytaj

Wprowadzenie: Między takimi procesami, jak starzenie się, apoptoza i nowotworzenie istnieją pewne zależności. Komórka albo starzeje się albo ulega apoptozie po to, żeby nie stać się komórką nowotworową. Dużą rolę w regulacji tego procesu odgrywają białka z grupy Bcl-2. Cel pracy: Ocena stopnia ekspresji białka Bcl-2 oraz Bcl-XL w przebiegu starzenia chronologicznego, menopauzalnego i fotostarzenia się w obrębie naskórka i skóry właściwej. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 60 zdrowych kobiet z różnymi objawami starzenia się skóry w wieku od 26. do 62. r.ż., które wyraziły dobrowolnie zgodę na wzięcie udziału w projekcie badawczym. Wyodrębniono 3 niezależne grupy, każda licząca po 20 osób. Grupę I stanowiły kobiety z objawami menopauzalnego starzenia się skóry, grupę II - z objawami fotostarzenia się, a III - z objawami starzenia się chronologicznego. Po ocenie stanu skóry od wszystkich badanych pobierano z okolicy przedusznej wycinek do badań immunohistochemicznych. Wyniki badań: Analizując stopień ekspresji białek biorących udział w apoptozie, nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między stopniem ekspresji Bcl-XL w badanych grupach. Porównując stopień ekspresji białka Bcl-2 w skórze właściwej wykazano istotną różnicę statystyczną między grupami I a II oraz blisko istotności statystycznej między grupami II a III. Wnioski: Istnieje znamiennie częstsza i silniejsza ekspresja białka Bcl-2 w przebiegu fotostarzenia się. Nie ma charakterystycznych różnic w ekspresji Bcl-XL między poszczególnymi typami starzenia się.