Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wizerunek ciała nisko- i normorosłych dziewcząt w wieku okołopokwitaniowym

Autor:
Joanna Głogowska, Paweł Tomaszewski, Katarzyna Milde, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Romuald Stupnicki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2009
Tom:
15
Numer:
3
Strona początkowa:
144
Strona końcowa:
148
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
wizerunek ciała, niskorosłość, dziewczęta, dojrzewanie
Czytaj

Wprowadzenie: Zaburzenia procesów wzrastania, takich jak np. niskorosłość, są bardzo często przedmiotem społecznego napiętnowania. Może to u osób nimi dotkniętych, zwłaszcza w okresie dojrzewania, prowadzić do powstawania obniżonej samooceny i potęgować zjawisko nieadekwatnego postrzegania własnego ciała. Cel pracy: Ocena postrzegania własnej sylwetki przez nisko- i normorosłe dziewczęta oraz określenie zgodności samooceny z oceną dokonaną przez badającego. Materiał i metody: Badaniami objęto dwie grupy dziewcząt w wieku od 14 do 16 r.ż.. Pierwszą grupę stanowiło 25 dziewcząt o wysokości ciała poniżej 10 centyla, druga grupa – kontrolna, składała się z 49 dziewcząt o prawidłowej wysokości ciała. Przy pomocy szablonu z ponumerowanymi sylwetkami od 1 do 9 przeprowadzono wywiad z badanymi, które wskazywały swój typ sylwetki oraz typ przez siebie pożądany. Ponadto osoba przeprowadzająca badanie dokonała własnej oceny sylwetki wszystkich badanych dziewcząt. Na tej podstawie sklasyfikowano badane jako: szczupłe (sylwetki 1 i 2), krępe (sylwetki powyżej 4) oraz o „prawidłowej” budowie ciała (sylwetki 3 i 4). Wyniki: W efekcie porównania wyników dziewcząt niskorosłych i o prawidłowej wysokości ciała stwierdzono istotną różnicę (p <0,05) nachylenia prostych regresji wyznaczonych dla oceny własnej i oceny dokonanej przez badającego. Z analizy regresji wynika, że niskorosłe dziewczęta zakwalifikowane jako szczupłe przeszacowują swoją sylwetkę o ok. 1,5 jednostki, natomiast niskorosłe dziewczęta o krępej budowie ciała niedoszacowują o ok. 1 jednostkę. Dziewczęta o prawidłowej wysokości ciała niezależnie od grupy, do której zostały sklasyfikowane przeszacowują swoją sylwetkę średnio o 1 jednostkę. Stwierdzono również, że niezależnie od wysokości ciała, dziewczęta z obu badanych grup, zarówno o prawidłowej budowie ciała jak i „krępe”, chciały być szczuplejsze. Wnioski: Przyczyny nieadekwatnej samooceny ciała, zwłaszcza u niskorosłych dziewcząt, mogą wynikać z dokonujących się w okresie pokwitania zmian składu i proporcji ciała, kształtowania się własnej tożsamości i nowego obrazu ciała. Ponadto obowiązujące wzorce urody kobiecej kształtowane przez media mogą powodować kształtowanie się nieprawidłowych wyobrażeń dotyczących piękna ciała i dodatkowo potęgować chęć posiadania szczupłej sylwetki.