Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Metabolizm tlenowy w toczniu rumieniowatym układowym

Autor:
Elżbieta Waszczykowska, Jolanta Dorota Torzecka, Ewa Robak, Bożena Dziankowska-Bartkowiak, Anna Sysa-Jędrzejowska
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
14
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
SLE, wolne rodniki, SOD-1, GSH-Px, MDA

Wprowadzenie i cel pracy: W przewlekłych chorobach zapalnych, do których należy m.in. SLE, rozpatrywany jest udział wolnych rodników odgrywających rolę w procesach uszkodzenia tkanek. Stąd też celem pracy była ocena metabolizmu tlenowego u chorych z toczniem rumieniowatym układowym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 63 pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) w różnym okresie aktywności choroby. Generowanie anionrodnika ponadtlenkowego (O2?- ) przez granulocyty krwi obwodowej wykonano metodą Bellavite?a i wsp., aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) - Misry i Fridovicha, katalazy - Beersa i Sizera, peroksydazy (GSH-Px) metodą Little?a i O?Briena oraz stężenie dialdehydu malonowego (MDA) w erytrocytach metodą Placera i wsp. Wyniki i wnioski: Obserwowano pozytywną korelację między generowaniem O2?- i stężeniem MDA a aktywnością choroby oraz ujemną między aktywnością SOD-1, katalazy i GSH-Px a aktywnością choroby. Sugeruje to udział wolnych rodników jako jednego z czynników biorących udział w patogenezie SLE.