Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aktywność enzymatyczna szczepów Scopulariopsis brevicaulis hodowanych na podłożach Sabourauda i Czapek-Doxa

Autor:
Jadwiga Witalis, Magdalena Skóra, Paweł Krzyściak, Anna B. Macura
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2009
Tom:
16
Numer:
4
Strona początkowa:
215
Strona końcowa:
219
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Scopulariopsis, aktywność enzymatyczna
Czytaj

Wprowadzenie: Na wynik badań in vitro aktywności enzymatycznej patogennych grzybów mogą mieć wpływ różne czynniki, np. rodzaj użytego do ich hodowli podłoża. Cel pracy: Celem analizy było porównanie profili enzymatycznych szczepów Scopulariopsis brevicaulis, hodowanych na podłożu Sabourauda (SGA) i podłożu Czapek- -Doxa (CDA). Materiał i metody: Do badań wykorzystano 24 szczepy S. brevicaulis: 4 wzorcowe i 20 wyizolowanych z materiałów klinicznych (z paznokci i skóry). Profil enzymatyczny szczepów określano in vitro przy użyciu testu API ZYM (bioMérieux). Wyniki: Badając spektrum enzymatyczne 24 szczepów S. brevicaulis, stwierdzono aktywność ogółem 11 enzymów (tych samych w hodowlach na obu podłożach). Poziom aktywności enzymatycznej, ujęty jako suma aktywności wszystkich enzymów, okazał się wyższy w przypadku hodowli na SGA niż na CDA. Poszczególne szczepy S. brevicaulis różniły się pod względem liczby aktywnych enzymów w zakresie od 7 do 11 (hodowle na SGA) i od 6 do 11 (hodowle na CDA). Stwierdzono statystycznie istotne różnice, zależnie od użytego do hodowli podłoża, w intensywności zewnątrzkomórkowego wydzielania 8 enzymów: fosfatazy zasadowej, esterazy (C4), lipazy esterazowej (C8), arylamidazy walinowej, fosfatazy kwaśnej, fosfohydrolazy naftolowej AS-BI, N-acetylo-β-glukozaminidazy i α-mannozydazy. Wnioski: 1. Oba podłoża są przydatne do hodowli grzybów w celu określania in vitro ich profilu enzymatycznego. 2. Zróżnicowanie fenotypowe szczepów S. brevicaulis zależnie od rodzaju podłoża hodowlanego, zaobserwowane na podstawie enzymogramów (zwłaszcza pod względem nasilenia aktywności enzymatycznej), wskazuje na zdolność adaptacji tego gatunku do warunków pokarmowych w jego środowisku wzrostu.