Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ dowieńcowej transplantacji komórek macierzystych szpiku kostnego na funkcję rozkurczową u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Autor:
Michał Plewka, Maria Krzemińska-Pakuła, Piotr Lipiec, Jan Zbigniew Peruga, Tomasz Jeżewski, Małgorzata Kurpesa, Anna Korycka, Tadeusz Robak, Jarosław Damian Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2009
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
249
Strona końcowa:
254
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał mięśnia sercowego, funkcja rozkurczowa, komórki macierzyste szpiku kostnego
Czytaj

Wprowadzenie: Mimo postępu w leczeniu inwazyjnym ostrych zespołów wieńcowych, zawał serca pozostaje podstawową przyczyną rozwoju niewydolności serca. W ostatnim czasie u pacjentów z pozawałową dysfunkcją lewej komory stosuje się przeszczepy komórek macierzystych szpiku kostnego (BMSC). Większość dotychczasowych badań skupiała się jednak na ocenie wpływu BMSC na funkcję skurczową mięśnia sercowego. Celem pracy była ocena wpływu dowieńcowej transplantacji BMSC na funkcję rozkurczową u pacjentów z zawałem ściany przedniej z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Materiał i metodyka: Do badania włączono 56 chorych z pierwszym STEMI ściany przedniej leczonym skuteczną pierwotną angioplastyką, z wyjściową frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) <40%. Chorych losowo przydzielono w stosunku 2:1 do grupy leczonej dowieńcową transplantacją BMSC w 3-11 dobie (38 chorych) lub grupy kontrolnej (18 chorych). ?rednia liczba przeszczepionych BMSC wynosiła 1,44±0,49×108 (w zakresie 0,3-3,0×108). U wszystkich chorych wykonywano badanie echokardiograficzne z poszerzona oceną funkcji rozkurczowej w 3 dobie i po 6 miesiącach od STEMI. Wyniki: Grupa BMSC i grupa kontrolna nie różniły się istotnie statystycznie w zakresie wyjściowej charakterystyki klinicznej i echokardiograficznej. LVEF wynosiła 35±6% w grupie BMSC i 33±7% w grupie kontrolnej (p=0,42). Po 6 miesiącach obserwowano poprawę prędkości propagacji napływu mitralnego – PV (30±8 cm/s vs. 37±13 cm/s; p=0,0008), prędkości wczesnorozkurczowej mięśnia sercowego – E’ (4,5±1,5 vs. 5,0±1,3; p=0,02), prędkości mięśnia sercowego w czasie skurczu przedsionków – A’ (4,9±1,7 vs. 6,3±1,4; p=0,0001) i wskaźników E/E’ (17±7 vs. 14±5; p=0,03) oraz E/PV (2,5±0,8 vs. 2,1±1,1; p=0,01) w grupie BMSC. W grupie kontrolnej nie było poprawy E’ (4,5±1,3 vs. 4,0±1,5; p=0,15), A’ (4,2±1,5 vs. 4,8±1,5; p=0,29), wskaźnika E/E’ (18±6 vs. 20±7; p=0,41), obserwowano dalsze pogorszenie PV (31±11 vs. 24±9; p=0,05) oraz wskaźnika E/PV (2,5±1,3 vs. 3,6±1,3; p=0,006). Wnioski: Dowieńcowa transplantacja komórek macierzystych szpiku kostnego u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego ściany przedniej z uniesieniem odcinka ST poprawia funkcję rozkurczową w obserwacji 6-miesięcznej w porównaniu z grupa kontrolną.